Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 05/12/2018, 12:00
THÔNG TIN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN TÂN BIÊN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2018
THÔNG TIN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN TÂN BIÊN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUÊN MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN

 

I. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 

1- Bà Trần Thị Trường An

       Chức vụ: Chánh Văn Phòng

       Điện thoại: 0393888997

       Địa chỉ thư điện tử: anttt@tayninh.gov.vn

2- Ông Lê Đỗ Thuận

       Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

       Điện thoại: 0975409803

       Địa chỉ thư điện tử: thuanld@tayninh.gov.vn

3- Ông Hoàng Công Quý

       Chức vụ:Phó Chánh Văn Phòng

       Điện thoại: 0974133304

       Địa chỉ thư điện tử: quyhc@tayninh.gov.vn

4- Ông Nguyễn Minh Thành

       Chức vụ:Phó Chánh Văn Phòng

       Điện thoại: 0975594594

       Địa chỉ thư điện tử: thanhnm@tayninh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

II. Phòng Nội vụ: 

1- Ông Nguyễn Hoàng Anh

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0946456787

       Địa chỉ thư điện tử: anhnh@tayninh.gov.vn

2- Bà Nguyễn Thị Tươi

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0975099510

       Địa chỉ thư điện tử: tuoinv@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

 

III. Phòng Tư pháp:

1- Ông Đào Nguyên Vũ

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0989444464

       Địa chỉ thư điện tử: vudn@tayninh.gov.vn

2- Ông Võ Huynh So

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0919237283

       Địa chỉ thư điện tử: sovh@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. 

IV. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1- Ông Nguyễn Minh Sơn

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0918746955

       Địa chỉ thư điện tử: nguyenson@tayninh.gov.vn

2- Ông Trần Thị Hồng Minh

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0975332877

       Địa chỉ thư điện tử: minhtth@tayninh.gov.vn

3- Ông Võ Quang Đặng

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0986204181

       Địa chỉ thư điện tử: dangtckh@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

V. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

1- Bà Đặng Tuyết Mai

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0935529610

       Địa chỉ thư điện tử: maidt@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ. 

VI. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

1- Ông Nguyễn Thị Thanh

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0349793089

       Địa chỉ thư điện tử: thanhnt@tayninh.gov.vn

2- Bà Lê Thị Thu An

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0834459759

       Địa chỉ thư điện tử: anltt@tayninh.gov.vn

3- Ông Nguyễn Chí Sang

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0913107415

       Địa chỉ thư điện tử: sangnc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. 

VII. Phòng Văn hoá và Thông tin:

1- Ông Trần Văn Ghe

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0376215319

       Địa chỉ thư điện tử: ghetv@tayninh.gov.vn

2- Ông Huỳnh Văn Lễ

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0888730777

       Địa chỉ thư điện tử: lehv@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

VIII. Phòng Giáo dục và Đào tạo:       

1- Bà Nguyễn Thị Thu Yên

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0828693668

       Địa chỉ thư điện tử: phonggddt@tayninh.com

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

IX. Phòng Y tế:

1- Ông Nguyễn Thành Nam

       hức vụ: Phó Trưởng Phòng (Phụ Trách phòng)

       Điện thoại: 0913822825

       Địa chỉ thư điện tử: namnt@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

X. Thanh tra huyện:

1- Ông Trịnh Văn Ngự

       Chức vụ: Chánh Thanh Tra

       Điện thoại: 0909824919

       Địa chỉ thư điện tử: ngutv@tayninh.gov.vn

2- Bà Lê Thị Hương

       Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

       Điện thoại: 0933486801

       Địa chỉ thư điện tử: huonglt@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

XI. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1- Bà Nguyễn Thi Như Anh

       Chức vụ: Trưởng phòng

       Điện thoại: 0918859485

       Địa chỉ thư điện tử: anhntn@tayninh.gov.vn

2- 1- Ông Trịnh Minh Tường

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0916787471

       Địa chỉ thư điện tử: tuongtm@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã

 XII. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

 1- Ông Nguyễn Minh Sơn

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0949196396

       Địa chỉ thư điện tử: sonnm@tayninh.gov.vn

 2- Ông Nguyễn Vân Cường

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0918658404

       Địa chỉ thư điện tử: cuongnv@tayninh.gov.vn

 3- Bà Trần Thị Thu Thủy

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0988340039

       Địa chỉ thư điện tử: cuongnv@tayninh.gov.vn

 

      Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC

 

1. UBND Thị Trấn Tân Biên

     Ông Lâm Thanh Tâm

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0388484212

      - Địa chỉ thư điện tử:  tamlt@tayninh.gov.vn

      Bà Bùi Thị Thúy Nga

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0974113799

      - Địa chỉ thư điện tử: ngabtt-tanbien@tayninh.gov.vn

      Nguyễn Văn Phước      

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0973338438

      - Địa chỉ thư điện tử: phuocnv-tanbien@tayninh.gov.vn

 

2. UBND xã Mỏ Công

      Ông Nguyễn Thái Súng

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0908043789

      - Địa chỉ thư điện tử: sungnt@tayninh.gov.vn

      Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0907058456

      - Địa chỉ thư điện tử:  hongntc@tayninh.gov.vn

      Nguyễn Thanh Hùng   

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0909190900

      - Địa chỉ thư điện tử: hungnt@tayninh.gov.vn 

 

3. UBND xã Trà Vong

      Ông Nguyễn Văn Xô

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0913884811

      - Địa chỉ thư điện tử: ubnd-travong@tayninh.gov.vn

      Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0983444154

      - Địa chỉ thư điện tử: thuyntt@tayninh.gov.vn

      Võ Văn Thái      

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0949440770

      - Địa chỉ thư điện tử: thaivv@tayninh.gov.vn

 

4. UBND xã Tân Phong

      Ông Huỳnh Minh Toàn

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0364746566

      - Địa chỉ thư điện tử: toanhm@tayninh.gov.vn

      Ông Huỳnh Thanh Thía

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0976472860

      - Địa chỉ thư điện tử: thiaht@tayninh.gov.vn

      Ông Lại Hồng Phút      

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0386164703

      - Địa chỉ thư điện tử: phutlh@tayninh.gov.vn

 

5. UBND xã Hòa Hiệp

      Ông Huỳnh Văn Lễ

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0888730777

      - Địa chỉ thư điện tử:  lehv@tayninh.gov.vn

 

6. UBND xã Thạnh Tây

     Ông Nguyễn Trọng Thành

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0909777193

      - Địa chỉ thư điện tử: thanhnt@tayninh.gov.vn

      Ông Nguyễn văn Hoàng 

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0983016013

      - Địa chỉ thư điện tử: hoangnv-tanbien@tayninh.gov.vn

 

7. UBND xã Tân Bình

     Ông Nguyễn Văn Thái

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0977241835

      - Địa chỉ thư điện tử: thainv-tanbien@tayninh.gov.vn

     Ông Trần Thị Mai

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0393087939

      - Địa chỉ thư điện tử: maitt-tanbien@tayninh.gov.vn

 

8. UBND xã Thạnh Bình

      Ông Lê Tấn Thành

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0919058254

      - Địa chỉ thư điện tử: thanhlt@tayninh.gov.vn

     Ông Phạm Thị Thu Hồng

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0387992942

      - Địa chỉ thư điện tử: hongptt@tayninh.gov.vn

 

9.UBND xã Tân Lập

     Ông Võ Hồng Sang

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0907465626

      - Địa chỉ thư điện tử: sangvh@tayninh.gov.vn

      Ông Trần Đình Bộ

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0918945160

      - Địa chỉ thư điện tử: botd@tayninh.gov.vn

 

10. UBND xã Thạnh Bắc

      Ông Nguyễn Thị Hăng

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0834730063

      - Địa chỉ thư điện tử: hangnt@tayninh.gov.vn

      Ông Võ Văn Tịnh

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

      - Điên thoại: 0906723249

      - Địa chỉ thư điện tử: tinhvv@tayninh.gov.vn


 

Lượt người xem:  Views:   1168
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết