Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 22/09/2014, 08:50
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2014
Quy hoạch sử dụng đất là 1 trong 3 nội dung không thể thiếu của tiêu chí thứ nhất trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đây là nhiệm vụ quan trọng triển khai Nghị quyết số 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỉnh Tây Ninh nằm ở Đông Nam bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam, được xác định là động lực kinh tế của cả nước, nên nhu cầu sử dụng đất các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại ngày một tăng

Tân Biên là huyện biên giới ở phía Tây - Bắc tỉnh Tây Ninh, với lợi thế vùng chuyên canh cây công nghiệp tập trung, có trình độ chuyên môn hóa cao; đặc biệt kinh tế mậu biên ngày càng phát triển (đường biên giới với Vương quốc Campuchia dài 92 km); khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế chung của huyện. Bên cạnh đó, an sinh xã hội là chương trình mục tiêu quan trọng của một huyện biên giới; xem phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp với số lượng khá lớn, trong khi đất đai bị giới hạn về diện tích và ngày càng trở nên quý giá. Vì vậy, để có cơ sở khoa học và pháp lý cho việc phân bố sử dụng đất đối với các mục tiêu phát triển cần thiết phải tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng, quyết định điều hòa các lợi ích, giải quyết các mâu thuẫn trong việc sử dụng đất nói trên, quy hoạch sử dụng đất ở nước ta là một hệ thống các biện pháp của Nhà nước nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả các phương án sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của các ngành và quy hoạch sử dụng đất cấp xã; đồng thời cụ thể hóa và bổ sung hoàn thiện thêm quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, góp phần tăng thêm sự ổn định của hệ thống quy hoạch sử dụng đất.
Đất đai là tài sản chung quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu vừa là đối tượng sản xuất của nông nghiệp và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng. Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992, tại chương II Điều 18 quy định: Đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định và lâu dài. Đồng thời, Luật Đất đai năm 2003 cũng khẳng định việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong mười ba nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn được cụ thể hóa trong Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 01/11/2004, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung  về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định chi tiết lập quy hoạch, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Trong giai đoạn 2006-2010 huyện Tân Biên đã tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/2008 về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành sản xuất - kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, cho đến nay quy hoạch kỳ trước đã hết thời gian thực hiện. Vì vậy, để có cơ sở pháp lý trong sử dụng đất, cũng như quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 04/8/2009 về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản chỉ đạo số 1232/UBND-KTTH, ngày 19/07/2007 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ba cấp giai đoạn 2011-2020 và cuộc họp ngày 07/04/2010 tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định đơn vị lập dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của cấp huyện và cấp xã; Quyết định số 1342/QĐ-UBND, ngày 15/07/2010 của UBND huyện Tân Biên, về việc phê duyệt dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011-2015) cấp xã thuộc huyện Tân Biên.
Giai đoạn 2011-2020, kinh tế - xã hội huyện Tân Biên dự báo sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ cao và có nhiều đổi mới so với giai đoạn 2001-2010; để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai một cách bền vững, cần thiết phải có định hướng sử dụng đất phù hợp.
Với những ý nghĩa nêu trên, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Tân Biên tiến hành xây dựng dự án: "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh”.
- Tên quy hoạch: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh”.
- Cơ quan chủ đầu tư: UBND huyện Tân Biên.
- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Tây Ninh.
2. Mục đích quy hoạch sử dụng đất
- Phân bố lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển không gian về lâu dài, đồng thời đáp ứng nhu cầu, phù hợp các chỉ tiêu phát triển của các ngành, địa phương đến năm 2020.
- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc tiến hành đầu tư, thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả, ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất.
- Đề xuất với UBND Tỉnh việc phân định đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý và bền vững.
- Đảm bảo sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm, hiệu quả và hợp lý trên cơ sở đánh giá thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện. Đồng thời bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái nhằm phát triển và sử dụng đất đai một cách bền vững, với các mục tiêu cụ thể:
    Xác lập được nhu cầu sử dụng đất cho các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội an ninh quốc phòng theo phương hướng kế hoạch và phát triển trong tương lai.
    Phát hiện tiềm năng đất đai thính hợp cho việc sử dụng vào nông nghiệp và sử dụng vào các mục đích khác. Bảo đảm cho quá trình sản xuất nông nghiệp luôn luôn phát triển một cách bền vững và có hiệu quả kinh tế cao nhất.
    Làm cơ sở để xây dựng các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
    Hoàn thiện phân bố các điểm dân cư, các cụm công nghiệp, khu sản xuất - kinh doanh, mạng lưới đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác.
    Xây dựng các biện pháp tăng cường tôn tạo cảnh quan, bảo vệ đất và các nguồn nước khỏi bị ô nhiễm, xác lập các vùng bảo tồn, bảo tàng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên tự nhiên và bảo vệ tốt môi trường sinh thái.
3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Nội dung QHSDĐ cấp huyện được quy định tại điều 5 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13/8/2009, bao gồm:
-    Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn huyện đã được phân bổ trong QHSDĐ của cấp trên.
-    Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, bao gồm: Đất nuôi trồng thủy sản không tập trung; đất làm muối; đất khu dân cư nông thôn; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp huyện; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại; đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ; đất phát triển hạ tầng cấp huyện; đất có mặt nước chuyên dùng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do huyện quản lý.
-    Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của huyện.
-    Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng.
-    Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
-    Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
 

 

Vui lòng xem Tải về chi tiết tại đây

  THÙY DUNG

Lượt người xem:  Views:   407
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết