Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 15:00
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2021
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

 

 

UBND HUYỆN TÂN BIÊN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 Số:            /VP-KTTC

V/v triển khai thực hiệnThông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua

bán điện

         Tân Biên, ngày       tháng 02 năm 2021

 

                     Kính gửi:

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Điện lực Tân Biên;

- UBND các xã, Thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Đồng chí Đoàn Thị Minh Thanh  – Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 nêu trên đến các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện.

 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực Tân Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện các nội dung có liên quan được nêu tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020.

Toàn văn Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương đã được đăng tải trên Thông tin cần biết, tại mục "Văn bản sao gửi" trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Địa chỉ: https://tanbien.tayninh.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND huyện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện.

Trân Trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện;                           

- LĐVP; NCTH;

- Lưu VT.VP HĐND và UBND huyện

 

        KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

                  

                    Nguyễn Minh Thành        

   


Tải văn bản kèm theo tại đây:

-TanBien14476.signed.pdf

-57-2020-TT-BCT - HOP DONG (2).pdf

-57-2020-TT-BCT GIÁ PHÁT ĐIỆN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN.pdf

Lượt người xem:  Views:   482
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết