Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 16:00
Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2021
Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương

 

 

UBND HUYỆN TÂN BIÊN

VĂN PHÒNG

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số:      /VP-KT

V/v sao gửi Quyết định số

 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021

của Bộ Công Thương

 

         Tân Biên, ngày       tháng 02 năm 2021

 

                     Kính gửi:

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Điện lực Tân Biên;

- UBND các xã, Thị trấn.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương được đã được đăng tải trên Thông tin cần biết, tại mục "Văn bản sao gửi" trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Địa chỉ: https://tanbien.tayninh.gov.vn

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện;                           

- LĐVP; NCTH;

- Lưu VT.VP HĐND và UBND huyện

 

        KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

          Nguyễn Minh Thành

        

 

    

Tải văn bản đính kèm tại đây: 

-TanBien14475.signed.pdf

-2. sao gui QD 478-QD-BCT_Signed.pdf

-478-QD-BCT - 2021.pdf

Lượt người xem:  Views:   555
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết