Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 16:00
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2021
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

 

 

UBND HUYỆN TÂN BIÊN

VĂN PHÒNG

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 Số:        /VP-KT

 

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP

ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

                                       Tân Biên, ngày       tháng 02 năm 2021

 

                     Kính gửi:

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- UBND các xã, Thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Thông báo số 389/SXD – TB ngày 23/02/2021 của Sở Xây Dựng về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Đồng chí Đoàn Thị Minh Thanh  – Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 nêu trên đến các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện.

 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện các nội dung theo quy định.

Toàn văn Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ đã được đăng tải trên Thông tin cần biết, tại mục "Văn bản sao gửi" trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Địa chỉ: https://tanbien.tayninh.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND huyện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện.

Trân Trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện;                           

- LĐVP; NCTH;

- Lưu VT.VP HĐND và UBND huyện

 

        KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                  

                    Nguyễn Minh Thành

        

 

Tải văn bản đính kèm tại đây:

-TanBien14474.signed.pdf

-VL2021.22.02 TB TRIỂN KHAI NĐ 09 VỀ QL VLXD_Signed.pdf

-ND-09-2021-CP_Quan-ly-vat-lieu-xay-dung.pdf


Lượt người xem:  Views:   557
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết