Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 16:00
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

 

 

UBND HUYỆN TÂN BIÊN

VĂN PHÒNG

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số:      /VP-KT

 

V/v sao gửi Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Quỹ Đổi mới

công nghệ quốc gia

 

                                    Tân Biên, ngày       tháng 02 năm 2021

 

                     Kính gửi:

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Phòng Tài chính và Kế hoạch;

- UBND các xã, Thị trấn.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã được đăng tải trên Thông tin cần biết, tại mục "Văn bản sao gửi" trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Địa chỉ: https://tanbien.tayninh.gov.vn

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện;                           

- LĐVP; NCTH;

- Lưu VT.VP HĐND và UBND huyện

 

        KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

          Nguyễn Minh Thành

        

 

    

​Xem văn bản đính kèm tại đây: 

TanBien14473.signed.pdf

VP - QD 04.2021_Signed.pdf

4_2021_QD-TTg_29012021_3-signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   519
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết