Thông tin cần biết - Báo cáo
 
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2016
 
Báo cáo tuần công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu HĐND huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2016-2021
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018Báo cáoBài viếtbáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018/PublishingImages/2018-09/logo bao cao_Key_21092018162915.JPG
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
9/21/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/LCT_UBND_Key_19092018071743.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018
9/19/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm học 2018 - 2019Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtThông Báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm học 2018 - 2019/PublishingImages/2018-09/Thong Bao_Key_19092018072218.jpg
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm học 2018 - 2019
9/19/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/LCT_UBND_Key_11092018093329.png
 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018
9/11/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/LCT_UBND_Key_07092018151312.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018
9/7/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/Lich Tiep Cong Dan_Key_04092018083435.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018
9/4/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  và Tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtKế hoạch Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  và Tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-08/Thong Bao_Key_29082018074640.jpg
Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  và Tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018
8/29/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông Báo Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-08/Thong Bao_Key_29082018075222.jpg
Thông Báo Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018
8/29/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 27/08 đến ngày 31/08 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 27/08 đến ngày 31/08 năm 2018/PublishingImages/2018-08/LCT_UBND_Key_28082018085327.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 27/08 đến ngày 31/08 năm 2018
8/28/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08 năm 2018/PublishingImages/2018-08/LCT_UBND_Key_20082018164609.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08 năm 2018
8/20/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtTổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018/PublishingImages/2018-08/Thong Bao_Key_17082018085817.jpg
Thực hiện Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018.
8/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018/PublishingImages/2018-08/LCT_UBND_Key_16082018141242.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018
8/16/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018/PublishingImages/2018-08/LCT_UBND_Key_07082018144009.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018
8/7/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_30072018100412.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)
7/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2018/PublishingImages/2018-07/Lich Tiep Cong Dan_Key_30072018100833.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2018
7/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018)/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_25072018095413.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018)
7/25/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_17072018081850.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Số điện thoại đường dây nóng Thông báoBài viếtSố điện thoại đường dây nóng /PublishingImages/2018-07/Duong day nong_Key_10072018101442.PNG
Số điện thoại đường dây nóng
7/10/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_10072018085139.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018
7/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_04072018142936.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018
7/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 07 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 07 năm 2018/PublishingImages/2018-06/article_Key_28062018102457.jpg
Lịch tiếp Công dân tháng 07 năm 2018
6/28/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_26062018144349.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018
6/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_18062018135834.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018
6/18/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_13062018150918.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018
6/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018Thông báoBài viếtThông báo Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018/PublishingImages/2018-06/1361930363_1_Key_13062018152403.png
Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018
6/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_04062018145817.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018
6/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhThông báoBài viếtThông Báo Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-05/newsdefault_jpg_Key_31052018113450.jpg
Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
5/31/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 06 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 06 năm 2018/PublishingImages/2018-06/Lich Tiep Cong Dan_Key_28062018102750.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 06 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018/PublishingImages/2018-06/Lich Tiep Cong Dan_Key_28062018102909.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 04 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 04 năm 2018/PublishingImages/2018-07/Lich Tiep Cong Dan_Key_04072018145103.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 04 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next