Thông tin cần biết - Quyết Toán NSĐP Đã Được HĐND Phê Chuẩn
 
Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo Kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-11/Thong Bao_Key_14112018170832.jpg
Thông báo Kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên năm 2018
11/14/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THUI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtTHÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THUI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_key_22102018095219_jpg_Key_30102018153109.jpg
THÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2018
10/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên Năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên Năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_key_22102018095219_jpg_Key_26102018115346.jpg
Danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên Năm 2018
10/26/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018/PublishingImages/2018-10/lct_ubnd_key_16102018105327_png_Key_26102018121156.jpg
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
10/22/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trường phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông Báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trường phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-10/Thong Bao_Key_22102018095219.jpg
Thông Báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trường phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018
10/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng PhíVăn Bản MớiBài viếtLuật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018151410.jpg
Luật Số 44/2013/QH13, ngày 26/11/2013 Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn Bản MớiBài viếtNghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018151716.jpg
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn Bản MớiBài viếtThông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018151940.jpg
Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông Tư số 129/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyênVăn Bản MớiBài viếtThông Tư số 129/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyên/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018152648.jpg
Thông Tư số 129/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyên
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018152935.jpg
Quyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018153314.jpg
Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020Văn Bản MớiBài viếtQuyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018153433.jpg
Quyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018154528.jpg
Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiBài viếtQuyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018110832.jpg
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/16/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)/PublishingImages/2018-10/LCT_UBND_Key_16102018105327.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)
10/16/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)/PublishingImages/2018-10/LCT_UBND_Key_16102018084909.png
Lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)
10/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông Báo tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-10/Thong Bao_Key_03102018092835.jpg
 Tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018
10/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báoLịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo/PublishingImages/2018-10/Lich Tiep Cong Dan_Key_01102018144148.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018
10/1/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018/PublishingImages/2018-10/LCT_UBND_Key_01102018144656.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018
10/1/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018/PublishingImages/2018-10/LCT_UBND_Key_01102018143726.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018
9/24/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
UBND các xã, thị trấnBài viếtUBND các xã, thị trấn/PublishingImages/2018-09/newsdefault_jpg_Key_24092018083438.jpg
UBND các xã, thị trấn
9/24/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân HuyệnBài viếtThường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện/PublishingImages/2018-09/newsdefault_jpg_Key_24092018072345.jpg
Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Huyện Tân Biên
9/24/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân BiênBài viếtỦy Ban Nhân Dân Huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-09/newsdefault_jpg_Key_24092018073807.jpg
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Biên
9/24/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018Báo cáoBài viếtbáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018/PublishingImages/2018-09/logo bao cao_Key_21092018162915.JPG
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
9/21/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/LCT_UBND_Key_19092018071743.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018
9/19/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm học 2018 - 2019Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtThông Báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm học 2018 - 2019/PublishingImages/2018-09/Thong Bao_Key_19092018072218.jpg
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục năm học 2018 - 2019
9/19/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/LCT_UBND_Key_11092018093329.png
 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018
9/11/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/LCT_UBND_Key_07092018151312.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018
9/7/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018/PublishingImages/2018-09/Lich Tiep Cong Dan_Key_04092018083435.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018
9/4/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  và Tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtKế hoạch Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  và Tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-08/Thong Bao_Key_29082018074640.jpg
Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  và Tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018
8/29/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next