Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019thanhtrabcpctnBài viếtBáo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019/PublishingImages/2020-03/newsdefault_jpg_Key_30032020134558.jpg
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019
3/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020tanbinh qhptBài viếtQuyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110202.JPG
Quyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020tanbinh qhptBài viếtbáo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110332.JPG
báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12tanbinh qhptBài viếtbáo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110712.JPG
báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bìnhtanbinh ttttBài viếtKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bình/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110913.JPG
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bình
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền phát động nhân dân đăng ký thực hiện nông thôn mới năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch tuyên truyền phát động nhân dân đăng ký thực hiện nông thôn mới năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020111053.JPG
Kế hoạch tuyên truyền phát động nhân dân đăng ký thực hiện nông thôn mới năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch về Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch về Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020111135.JPG
Kế hoạch về Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020111423.JPG
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020tanbinh ttttBài viếtKế hoạch thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020112120.JPG
Kế hoạch thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các loại tộ phạm và tệ nạn xã hội năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch tuyên truyền phòng, chống các loại tộ phạm và tệ nạn xã hội năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113005.JPG
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các loại tộ phạm và tệ nạn xã hội năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113033.JPG
Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113152.JPG
Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113313.JPG
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo kết quả đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113549.JPG
Báo cáo kết quả đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo kết quả phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113658.JPG
Báo cáo kết quả phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113921.JPG
Báo cáo tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020tanbinh ttttBài viếtBáo cáo thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114047.JPG
Báo cáo thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác công an năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo công tác công an năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114114.JPG
Báo cáo công tác công an năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Nghị Quyết về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Bình năm 2019tanbinh tthdBài viếtNghị Quyết về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Bình năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114239.JPG
Nghị Quyết về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Bình năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Nghị Quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019tanbinh tthdBài viếtNghị Quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114403.JPG
Nghị Quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo theo Quyết định số 2537-QĐ/HU, ngày 24/05/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủytanbinh tthdBài viếtBáo cáo theo Quyết định số 2537-QĐ/HU, ngày 24/05/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114556.JPG
Báo cáo theo Quyết định số 2537-QĐ/HU, ngày 24/05/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo nội dung giám sát theo Quyết định số 139-QĐ/UBKTHU, ngày 20/08/2019 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủytanbinh tthdBài viếtBáo cáo nội dung giám sát theo Quyết định số 139-QĐ/UBKTHU, ngày 20/08/2019 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114815.JPG
Báo cáo nội dung giám sát theo Quyết định số 139-QĐ/UBKTHU, ngày 20/08/2019 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiênBài viếtĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên
3/20/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xãBài viếtQuy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã
3/20/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Biên bản họp đề nghị xét, công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn xã Nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và Tuyên truyềntanbinh tthdBài viếtBiên bản họp đề nghị xét, công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn xã Nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và Tuyên truyền/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020103914.JPG
Biên bản họp đề nghị xét, công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn xã Nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và Tuyên truyền
3/20/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
về việc cung cấp văn bản để kịp thời bổ sung hồ sơ tiêu chí Nông Thôn mớitanbinh tthdBài viếtvề việc cung cấp văn bản để kịp thời bổ sung hồ sơ tiêu chí Nông Thôn mới/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020105641.JPG
về việc cung cấp văn bản để kịp thời bổ sung hồ sơ tiêu chí Nông Thôn mới
3/20/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊNBài viếtTHÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN
12/16/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tờ trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2019tanbinh tthdBài viếtTờ trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020103045.JPG
Tờ trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2019
11/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Tân Bìnhtanbinh tthdBài viếtBiểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Tân Bình/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020103501.JPG
Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Tân Bình
11/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới - Tiêu chí 8 trong những Tháng đầu năm 2019 của xã Tân Bìnhtanbinh tthdBài viếtBáo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới - Tiêu chí 8 trong những Tháng đầu năm 2019 của xã Tân Bình/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020104816.JPG
Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới - Tiêu chí 8 trong những Tháng đầu năm 2019 của xã Tân Bình
11/17/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next