Thông tin cần biết - Thông báo
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018
 
Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018
 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
 
Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
 
Quyết định số 24/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017.
 
Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg
 
Nghị định số 127/2017/NĐ-CP
 
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
 
Nghị định 152/2017/NĐ-CP
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Vườn quốc gia Lò Gò – Xa MátNewGiới ThiệuBài viếtVườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát/PublishingImages/2018-05/vuon-quoc-gia-lo-go-xa-mat-2_Key_24052018094155.jpg
Giời thiệu Vị trí địa lý, đặc điểm rừng Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
5/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018Lịch công tác; Thông báoBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018/PublishingImages/2018-05/lct_ubnd_key_18052018091614_png_Key_21052018145323.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018
5/21/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018 (Test)Dự Toán NSĐP Trình HĐND; Dự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết Định; Quyết Toán NSĐP Đã Được HĐND Phê Chuẩn; Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong Năm; Tổng Hợp Tình Hình Công KhaiBài viếtDự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018 (Test)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018
5/21/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_18052018091614.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018
5/18/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_08052018084656.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018
5/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_03052018142038.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018
5/3/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018Lịch công tác; Thông báoBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018/PublishingImages/2018-05/IMG_0758_Key_03052018082744.JPG
Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018
5/3/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Công Khai Minh Bạch: 19 lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11ngày 29/11/2005 của Quốc HộiThông tin tuyên truyềnBài viếtCông Khai Minh Bạch: 19 lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11ngày 29/11/2005 của Quốc Hội/PublishingImages/2018-04/IMG_0758_Key_27042018161320.JPG
19 lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11ngày 29/11/2005 của Quốc Hội
4/27/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_24042018101601.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018
4/24/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_16042018133917.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018
4/16/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_10042018082114.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018
4/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủThông báoBài viếtSao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ/PublishingImages/2018-04/ICON_Key_06042018103640.JPG
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
4/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thươngThông báoBài viếtSao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương/PublishingImages/2018-04/ICON_Key_06042018103958.JPG
Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
4/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15/03/2018 của Bộ Công thươngThông báoBài viếtSao gửi Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương/PublishingImages/2018-04/ICON_Key_06042018104442.JPG
Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
4/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018Lịch công tácThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_03042018093254.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018
4/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chínhThông báoBài viếtSao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính/PublishingImages/2018-03/IMG_0751_Key_30032018123537.JPG
Quyết định số 24/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017.
3/30/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018/PublishingImages/2018-03/LCT_UBND_Key_27032018065828.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018
3/27/2018 7:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 11/2018/QĐ-TTgThông báoBài viếtSao gửi Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg/PublishingImages/2018-03/IMG_0758 (1)_Key_21032018135733.JPG
Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg
3/21/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018/PublishingImages/2018-03/IMG_0758_Key_19032018145515.JPG
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018
3/19/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018/PublishingImages/2018-03/IMG_0751_Key_13032018094546.JPG
lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018
3/13/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018/PublishingImages/2018-01/IMG_0751_Key_16012018105014.JPG
 lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018
1/16/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị định số 127/2017/NĐ-CPThông báoBài viếtSao gửi Nghị định số 127/2017/NĐ-CP/PublishingImages/2018-01/IMG_0749 (1)_Key_15012018171117.JPG
Nghị định số 127/2017/NĐ-CP
1/15/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị định số 144/2017/NĐ-CPThông báoBài viếtSao gửi Nghị định số 144/2017/NĐ-CP/PublishingImages/2018-01/IMG_0749 (1)_Key_15012018171321.JPG
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
1/15/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018/PublishingImages/2018-01/IMG_0758_Key_10012018150320.JPG
 lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018
1/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị định 152/2017/NĐ-CPThông báoBài viếtSao gửi Nghị định 152/2017/NĐ-CP/PublishingImages/2018-01/IMG_0751_Key_09012018153230.JPG
Nghị định 152/2017/NĐ-CP
1/9/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/01/2018 đến 07/02/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/01/2018 đến 07/02/2018/PublishingImages/2018-01/IMG_0751_Key_05012018092746.JPG
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/01/2018 đến 07/02/2018
1/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tân Biên tháng 01/2018Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tân Biên tháng 01/2018/PublishingImages/2018-01/IMG_0751_Key_05012018093403.JPG
Lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tân Biên tháng 01/2018
1/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018Kế hoạchBài viếtKế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
11/29/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)
11/16/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017
11/6/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next