Nông thôn mới - Xã Thạnh Bình
 
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN
 
BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
 
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
 
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018
 
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
 
Bổ sung, cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (trong tiêu chí 8.4)
 
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH
 
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN (NĂM 2018)Xã Thạnh BìnhBài viếtTHÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN (NĂM 2018)/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_28062018153051.jpg
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN
6/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtUBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018110224.jpg
BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
6/6/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNHXã Thạnh BìnhBài viếtSƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018110832.jpg
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH
6/6/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
UBND XÃ THẠNH BÌNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtUBND XÃ THẠNH BÌNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018100452.jpg
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
6/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtXÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018090609.jpg
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNHXã Thạnh BìnhBài viếtKẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018095010.jpg
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtQUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018095817.jpg
QUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtSơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Tân Phong/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã
12/15/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtp4.pdf

Tở trình số 173/TTr-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtTở trình số 173/TTr-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017080447.jpg
Bổ sung, cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (trong tiêu chí 8.4)
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF.pdf

THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊNXã Thạnh BìnhBài viếtTHÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017081328.jpg
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch số 27/KH-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtKế hoạch số 27/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017081741.jpg
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(2).pdf

Địa giới hành chính xã Thạnh BìnhXã Thạnh BìnhBài viếtĐịa giới hành chính xã Thạnh Bình/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017082350.jpg
Địa giớ hành chính xã Thạnh Bình
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(3).pdf

Kế hoạch số 09/KH-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtKế hoạch số 09/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017082646.jpg
Phát triển kinh tế - xã hội xã Thạnh Bình năm 2017
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(4).pdf

Báo cáo số 154/BC-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtBáo cáo số 154/BC-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017083137.jpg
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN năm 2017 và phương hướng năm 2018
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(5).pdf

Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Thạnh BìnhXã Thạnh BìnhBài viếtSơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Thạnh Bình/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017083935.jpg
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(6).pdf

Kế hoạch số 02/KH-UBNDXã Tân PhongBài viếtKế hoạch số 02/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017085102.jpg
Phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(7).pdf

Địa giớ hành chính xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtĐịa giớ hành chính xã Tân Phong/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017161037.jpg
Địa giớ hành chính xã
12/14/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây Scaned_PDF(9)tp.pdf

Kế hoạch số 48/KH-UBNDXã Tân PhongBài viếtKế hoạch số 48/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017142058.jpg
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF.pdf

Tờ trình số 182/TTr-UBNDXã Tân PhongBài viếtTờ trình số 182/TTr-UBND/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017142458.jpg
Bổ sung, cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (trong tiêu chí 8.4)
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtp1.pdf

Thông tin bộ máy hành chính xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtThông tin bộ máy hành chính xã Tân Phong/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017142747.jpg
Thông tin bộ máy hành chính xã Tân Phong
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây Scaned_PDFtp3.pdf

Di tích lịch sử Tháp Chót mạt Xã Tân PhongBài viếtDi tích lịch sử Tháp Chót mạt /PublishingImages/2017-12/1412830758543616262c7c2_Key_14122017143315.jpg
Di tích lịch sử Tháp Chót mạt trên địa bàn xã Tân Phong
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây Scaned_PDFtp.pdf

Tờ trình số 98/TTr-UBNDXã Mỏ CôngBài viếtTờ trình số 98/TTr-UBND/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017164806.jpg
Bổ sung, cung cấp thông tin thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (trong tiêu chí 8.4)
12/13/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây Scaned_PDF.pdf

Thông tin bộ máy hành chính của xã Mỏ CôngXã Mỏ CôngBài viếtThông tin bộ máy hành chính của xã Mỏ Công/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017164912.jpg
Thông tin bộ máy hành chính của xã Mỏ Công
12/13/2017 5:00 PMYesĐã ban hành

Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFmc4.pdf

Địa giới hành chính xãXã Mỏ CôngBài viếtĐịa giới hành chính xã/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017165017.jpg
 Thống kê địa giới hành chính xã
12/13/2017 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFmc3.pdf

Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Quan Lớn Trà Vong Huỳnh Công GiảnXã Mỏ CôngBài viếtDi tích lịch sử văn hóa Đền thờ Quan Lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản/PublishingImages/2017-12/tra-20vong-201_Key_13122017163806.jpg
Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Quan Lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản
12/13/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtv.pdf

Kế hoạch số 33/KH-UBNDXã Mỏ CôngBài viếtKế hoạch số 33/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017164214.jpg
Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội năm 2017
12/13/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFmc1.pdf

Báo cáo số 142/BC-UBNDXã Mỏ CôngBài viếtBáo cáo số 142/BC-UBND/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017165213.jpg
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
12/13/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFmc.pdf

Kế hoạch số 13/KH-UBNDXã Mỏ CôngBài viếtKế hoạch số 13/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017165734.jpg
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
12/13/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtv1.pdf

Quy trình giải quyết thủ tục hành chínhXã Mỏ CôngBài viếtQuy trình giải quyết thủ tục hành chính/PublishingImages/2017-12/tải xuống_Key_13122017165842.jpg
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Mỏ Công
12/13/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(7).pdf