Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CỦA BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNGXây dựngMức độ 2UBND huyện
2THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Xây dựngMức độ 2UBND huyện
3THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯXây dựngMức độ 2UBND huyện
4THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯXây dựngMức độ 2UBND huyện
5ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH; VỐN ĐIỀU LỆ; NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT; TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HTXTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
6ĐĂNG KÝ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
7ĐĂNG KÝ HTXTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
8CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
9CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2Chính phủ
10TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
11ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
12ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH Tài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện