Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
2THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
3THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNHVăn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
4THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
5THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
6THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
7THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
8THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
9THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
10THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
11THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚIVăn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện
12THỦ TỤC CÔNG NHẬN “ẤP, KHU PHỐ VĂN HÓA”. Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện