Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Công nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
2THỦ TỤC KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Công nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
3THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
4THỦ TỤC GIA HẠN GIÂY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
5THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
6THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
7THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
8THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30ANông nghiệpMức độ 2UBND huyện
9THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
10THỦ TỤC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNHNông nghiệpMức độ 2UBND huyện
11THỦ TỤC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNHNông nghiệpMức độ 2UBND huyện
12THỦ TỤC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG HUYỆNNông nghiệpMức độ 2UBND huyện