Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
01/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/03/2017 
Người ký:
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/03/2017 
Trích yếu:
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên 
Nội dung Tập tin Đính kèm: