Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
02/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/03/2017 
Người ký:
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/03/2017 
Trích yếu:
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên 
Nội dung Tập tin Đính kèm: