TỔ CHỨC BỘ MÁY XÃ THẠNH BẮC

Thứ tư - 23/02/2022 11:03 389 0
TỔ CHỨC BỘ MÁY XÃ THẠNH BẮC


Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tịnh

Sinh năm: 1980

Điện thoại: 0888705268

Email: vovantinhtb1980@gmail.com

1. Chủ tịch UBND xã - Võ Văn Tịnh

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi mặt hoạt động của UBND xã. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điêu 31 và phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 121 Luật Tố chức chính quyền địa phưong năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND xã.

b. Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của xã; Quy hoạch xã, Quy hoạch xây dụng nông thôn; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trực tiếp điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước xã, dự toán ngân sách hàng năm.

- Công tác quổc phòng - an ninh; nội chính; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng kể hoạch và thực hiện các chương trình đột phá.

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo phân cấp; xây dựng chính quyền; địa giới hành chinh; cải cách hành chính; xây dựng chính quyên sô; công tác thi đua, khen thuởng và kỷ luật; công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp và đối thoại với công dân; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã. - Công nghiệp, tiếu thù công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực.

- Phối hp và giữ mối quan hệ giữa UBND xã với UBND huyện, Tố đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Thạnh Bắc, các ban, ngành huyện, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã, Ban Thường trực ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đơn vị trực thuộc trú đóng trên địa bàn xã.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Trưởng Ban An toàn giao thông xã, Trường ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của xã, Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Tài chính- Kế toán, Văn Thư - Lưu trữ -Thủ quỹ, Tư pháp, các Chương trình mục tiêu quốc gia.


Phó Chủ tịch UBND xã Thành Phạm Lê Duy

Sinh năm: 1982

Điện thoại: 0327208848

Email: bvhxathanhbac@gmail.com

2. Phó Chủ tịch UBND xã - Thành Phạm Lê Duy

a. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, là người phát ngôn của UBND xã đối với các cơ quan thông tin - truyền thông. Được Chủ tịch UBND xã uỷ quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND xã và được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND xã lãnh đạo công tác của UBND xã khi Chủ tịch UBND xã đi vắng.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND xã.

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Địa chính -nông nghiệp- xây dụng và môi trường, phân giới cắm mốc; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chỉ đạo thực hiện các đề án, phương án sử dụng đất công trên địa bàn xã.

- Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống cháy rừng; phòng cháy chữa cháy, phòng không nhân dân.

- Công tác nhân quyền, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, khí tượng, thủy vãn, nước sạch nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn; kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế họp tác, họp tác xã, an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực nông nghiệp.

- Giúp Chủ tịch UBND xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm người đại diện ƯBND xã, Chủ tịch UBND xã tham gia tổ tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

a. Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo phân công của Chủ tịch UBND xã.

b. Trực tiêp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đon vị: Địa chính- Nông nghiệp Xây dựng và Môi trường, Giao thông- Thủy lợi- Nông- Lâm nghiệp, Văn phòng thống kê. Hội đồng tư vấn thuế.

- Công tác quy hoạch, kể hoạch, tổng họp chung lĩnh vực Tài chính. Giúp Chủ tịch UBND xã trong việc theo dõi xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước và xây dựng phương án phân bổ ngân sách hàng năm.

- Công tác đầu tư, công tác xây dựng cơ bản.

- Quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực.

- Công tác quản lý giá và tài sản, mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các ấp: Bàu Bền, Thạnh Hiệp.

 

Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Bửu Lộc

Sinh năm: 1977

Điện thoại: 0917785752

Email: buuloc1977@gmail.com

2. Phó Chủ tịch UBND xã - Phạm Bửu Lộc

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND xã.

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Giáo dục và Đào tạo, khuyến học, khuyến tài.

- Công tác thông tin, truyền thanh, báo chí. Vãn hóa, Thể dục, Thế thao, du lịch, quảng cáo, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

- Y tể, dân số, kể hoạch hóa gia đinh; công tác phòng chống HIV/AIDS; công tác thanh niên và phụ nữ.

- Công tác Dân tộc, Tôn giáo.

- Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Công tác thi hành án dân sự.

- Khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; chương trình quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Công tác thống kê.

- Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán hàng gian, hàng giả.

- Công tác tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật.

- Công tác xóa đói, giảm nghèo, lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề; công tác gia đình, bình đang giới, bảo vệ châm sóc trẻ em và các vấn đề xã hội. Xét chọn các đổi tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ.“ Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa ƯBND xã với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Giúp Chủ tịch UBND xã giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, làm người đại diện UBND xã, Chủ tịch UBND xã tham gia tổ tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã,

- Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo phân công của Chủ tịch UBND xã.

a. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng thống kê, Ngành giáo dục và đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trạm y tế, Trung tâm Văn hóa, the thao và học tập cộng đồng, Thú y. Hội đặc thù.

b. Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các ấp: Bàu Rã, Suối Mây.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay1,756
  • Tháng hiện tại1,756
  • Tổng lượt truy cập4,126,760
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây