THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân năm 2023 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

Thứ sáu - 30/12/2022 20:34 974 0
THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân năm 2023 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

          Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

          Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

1/. Tháng 01/2023:

- 07 giờ 30 ngày 05/01/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- 07 giờ 30 ngày 12/01/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi -UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 19/01/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

           - Ngày 26/01/2023; Nghỉ tết Nguyên đán năm 2023

2/. Tháng 02/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 02/02/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

  - 07 giờ 30 ngày 09/02/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

  - 07 giờ 30 ngày 16/02/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

  - 07 giờ 30 ngày 23/02/2023;  ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3/. Tháng 3/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 02/3/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

  - 07 giờ 30 ngày 09/3/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          - 07 giờ 30 ngày 16/3/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

  - 07 giờ 30 ngày 23/3/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

  - 07 giờ 30 ngày 30/3/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

4/. Tháng 4/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 06/4/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

  - 07 giờ 30 ngày 13/4/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          - 07 giờ 30 ngày 20/4/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          - 07 giờ 30 ngày 27/4/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

          5/. Tháng 5/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 04/5/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện  

  - 07 giờ 30 ngày 11/5/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 18/5/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 25/5/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

          6/. Tháng 6/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 01/6/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 15/6/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện      

  - 07 giờ 30 ngày 22/6/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

   - 07 giờ 30 ngày 29/6/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

7/. Tháng 7/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 06/7/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện  

  - 07 giờ 30 ngày 13/7/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện    

  - 07 giờ 30 ngày 20/7/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện    

  - 07 giờ 30 ngày 27/7/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

    8/. Tháng 8/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 03/8/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          - 07 giờ 30 ngày 10/8/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện         

  - 07 giờ 30 ngày 17/8/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 24/8/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

- 07 giờ 30 ngày 31/8/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

     9/. Tháng 9/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 07/9/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện      

  - 07 giờ 30 ngày 14/9/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 21/9/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện    

  - 07 giờ 30 ngày 28/9/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện  

     10/. Tháng 10/2023:                                      

  - 07 giờ 30 ngày 05/10/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 12/10/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.   

  - 07 giờ 30 ngày 19/10/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 26/10/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và bà Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

     11/. Tháng 11/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 02/11/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 16/11/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 23/11/2023ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

- 07 giờ 30 ngày 30/11/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

           12/. Tháng 12/2023:

  - 07 giờ 30 ngày 07/12/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 14/12/2023; ông Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Ngọc Trỗi - UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện    

  - 07 giờ 30 ngày 21/12/2023; ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

  - 07 giờ 30 ngày 28/12/2023; ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

          Trên đây là lịch tiếp công dân năm 2023 tại Trụ Sở Ban Tiếp công dân huyện của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn biết sắp xếp công việc có liên quan./.

Nguồn tin: Ban Tiếp Công Dân Huyện Tân Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay3,043
  • Tháng hiện tại42,401
  • Tổng lượt truy cập4,408,202
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây