Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TÂN BIÊN

 

 

 

     

1. Bà: Nguyễn Thị Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

               - Điện thoại: 0964690966

              - Email:  nguyenthithanh@tayninh.gov.vn 

               - Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi mặt hoạt động của UBND huyện. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 và phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND huyện.

b) Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Xây dựng và thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công dài hạn, trung hạn và hàng năm; quyết định sử dụng dự phòng ngân sách.

- Lĩnh vực quản lý và thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh; quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh; nội chính; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình đột phá. Công tác đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn huyện.

- Lĩnh vực tư pháp – hộ tịch; thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo; thi hành án dân sự.

- Lĩnh vực tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo phân cấp; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; cải cách hành chính; chuyển đổi số; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Lĩnh vực đối ngoại Nhà nước; hợp tác quốc tế; công tác biên giới, ngoại vụ; chương trình viện trợ phi chính phủ.

- Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; nhân quyền; dân vận chính quyền.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc tỉnh trú đóng trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của UBND huyện trước Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 c) Làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, Cửa khẩu Chàng Riệc, Tân Phú, Lò Gò; Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục thi hành án dân sự,  Ban QLDA ĐTXD huyện, Đội Thanh tra Giao thông, Ban Tiếp công dân huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

đ) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo xã Tân Lập, Tân Bình, Trà Vong, Mỏ Công

2. Ông: Nguyễn Ngọc Trỗi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0907660767 

          Thư điệ n tử  :troinn@tayninh.gov.vn

           a) Là người phát ngôn của UBND huyện đối với các cơ quan thông tin – truyền thông. Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện và được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo công tác của UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng (hoặc giao quyền) và chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung đã chỉ đạo giải quyết.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Lĩnh vực kinh tế, kinh tế tập thể, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng, tín dụng; xây dựng; quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; quản lý và phát triển đô thị; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; cụm công nghiệp; quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hải quan.

- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phân giới cắm mốc; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

- Chỉ đạo thực hiện các đề án, các phương án đất nông, lâm trường giao lại cho địa phương quản lý, phương án sử dụng đất công trên địa bàn huyện.  

- Trực tiếp quản lý và quyết định xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.    

- Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm người đại diện UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQVN huyện, Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi cục Thống kê, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban QL chợ và các bến bãi, Điện lực, Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tân Biên, các phòng giao dịch ngân hàng trú đóng trên địa bàn huyện, Đội quản lý thị trường số 5, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Tân Biên.

đ) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo xã Thạnh Tây, Hòa Hiệp và Thị trấn.

2. Bà: Đoàn Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

           Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND Huyện

           Điện thoại: 0918746955

           Thư điện tử: thanhdtm@tayninh.gov.vn

            Nhiệm vụ:      

         a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử.

- Lĩnh vực tài chính - ngân sách, các nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn; quản lý tài sản công (bao gồm cả nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước); thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng, thủy lợi, khí tượng, thủy văn, nước sạch nông thôn, đô thị; phát triển ngành nghề nông thôn; kinh tế trang trại nông thôn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài.

- Lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch và gia đình.

- Lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông.

- Lĩnh vực y tế, dân số; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội.

- Công tác xóa đói, giảm nghèo, lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề; an sinh xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Công tác dân tộc, tôn giáo và nhân quyền.

- Trực tiếp quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc và các Hội đặc thù; các tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm người đại diện UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Hội LHPN huyện, Huyện Đoàn, Liên đoàn lao động huyện.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:  Chi cục Thuế khu vực Tân Biên – Tân Châu, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện,  Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Trung tâm Y tế, Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Hạt kiểm lâm, Trạm khuyến nông, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Các trường THPT trên địa bàn huyện.

            đ) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo xã Thạnh Bắc, Tân Phong, Thạnh Bình.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay353
  • Tháng hiện tại11,617
  • Tổng lượt truy cập4,745,376
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây