Thông tin đơn vị trực thuộc

THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

 UBND HUYỆN TÂN BIÊN

 

I. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 

1- Ông Lê Đỗ Thuận

       Chức vụ: Chánh Văn Phòng 

       Điện thoại: 02763 874 210

       Địa chỉ thư điện tử: thuanld@tayninh.gov.vn

2. Nguyễn Thị Hải

      Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

      Điện thoại: 0912346765

       Địa chỉ thư điện tử: hai_nt@tayninh.gov.vn

3. Cao Hoàng Mạnh

      Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

      Điện thoại: 0938712660

       Địa chỉ thư điện tử: manhch@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

II. Phòng Nội vụ: 

1- Ông Nguyễn Thanh Bình

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0938909998

       Địa chỉ thư điện tử: binhnt@tayninh.gov.vn

2- Bà Nguyễn Thị Tươi

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0975099510

       Địa chỉ thư điện tử: tuoinv@tayninh.gov.vn

3- Ông Hoàng Công Quý

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0974133304

       Địa chỉ thư điện tử: quyhc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng.

III. Phòng Tư pháp:

1- Ông Lâm Thành Tâm

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0388484212

       Địa chỉ thư điện tử: tamlt@tayninh.gov.vn

2- Ông Võ Huynh So

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0919237283

       Địa chỉ thư điện tử: sovh@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. 

IV. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1- Ông Nguyễn Minh Sơn

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0918746955

       Địa chỉ thư điện tử: nguyenson@tayninh.gov.vn

2- Ông Trần Thị Hồng Minh

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0975332877

       Địa chỉ thư điện tử: minhtth@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

V. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

1- Bà Đặng Tuyết Mai

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0935529610

       Địa chỉ thư điện tử: maidt@tayninh.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Hiếu

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0975012062

       Địa chỉ thư điện tử: hieunv@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ. 

VI. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

1- Ông Nguyễn Thị Thanh

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0349793089

       Địa chỉ thư điện tử: thanhnt@tayninh.gov.vn

2- Bà Lê Thị Thu An

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0834459759

       Địa chỉ thư điện tử: anltt@tayninh.gov.vn

3- Ông Nguyễn Chí Sang

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0913107415

       Địa chỉ thư điện tử: sangnc@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. 

VII. Phòng Văn hoá và Thông tin:

STT

Họ tên

Chức danh chính

Ảnh

1

Nguyễn Thị Tình
Điện thoại: 0944.317.775
0276 3874217
Email: tinhnt@tayninh.gov.vn

Trưởng Phòng

2

Nguyễn Thị Oanh Thu
Điện thoại: 0915.747.009
0276 3874217
Email: thunto@tayninh.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

3

Phan Bình An
Điện thoại: 0978.040.040
0276 3874217
Email: anpb@tayninh.gov.vn

Chuyên viên

4

 

Thị cẩm Hồng
Điện thoại: 0349.667.760
0276 3874217
Email: hongvtc@tayninh.gov.vn

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ: 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

VIII. Phòng Giáo dục và Đào tạo:       

1- Bà Nguyễn Thị Thu Yên

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0828693668

       Địa chỉ thư điện tử: phonggddt@tayninh.com

2. Ông Cao Tấn Sĩ

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0909743845

       Địa chỉ thư điện tử: sict@tayninh.com

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

X. Thanh tra huyện:

1- Bà Lê Thị Hương

       Chức vụ: Chánh Thanh Tra

       Điện thoại: 0933486801

       Địa chỉ thư điện tử: huonglt@tayninh.gov.vn

2- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

       Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

       Điện thoại: 0987268565

       Địa chỉ thư điện tử: bichln@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

XI. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1- Bà Nguyễn Thi Như Anh

       Chức vụ: Trưởng phòng

       Điện thoại: 0918859485

       Địa chỉ thư điện tử: anhntn@tayninh.gov.vn

2- 1- Ông Trịnh Minh Tường

       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

       Điện thoại: 0916787471

       Địa chỉ thư điện tử: tuongtm@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã

 XII. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

 1- Ông Đồng Thanh Tùng

       Chức vụ: Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0394583494

       Địa chỉ thư điện tử: tungdt@tayninh.gov.vn

 2- Ông Nguyễn Vân Cường

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0918658404

       Địa chỉ thư điện tử: cuongnv@tayninh.gov.vn

 3- Bà Trần Thị Thu Thủy

       Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

       Điện thoại: 0988340039

       Địa chỉ thư điện tử: thuyttt@tayninh.gov.vn 

      Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay2,526
  • Tháng hiện tại46,963
  • Tổng lượt truy cập4,894,590
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây