KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biên

Thứ sáu - 24/09/2021 09:31 206 0

Thực hiện Kế hoạch số 2866/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2236/STP-PBGDPL ngày 20/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh về việc tham mưu UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn huyện Tân Biên.

- Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỤC HIỆN

1. Thông tin, truyền thông về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

1.1. Cập nhật, đăng tải Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên Trang thông tin điện tử của huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch này.

- Sản phẩm: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg được cập nhật, đăng tải.

1.2. Viết tin, bài tuyên truyền Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên hệ thống thông tin truyền thanh huyện và xã

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch này.

- Sản phẩm: Các tin, bài được tuyên truyền.

1.3. Thông tin về việc triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch này.

- Sản phẩm: Các tin, bài về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Quyết định.

1.4. Thông tin, truyền thông Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

- Sản phẩm: Cập nhật, đăng tải Thông tư trên Trang thông tin điện tử huyện; phát hành văn bản; biên soạn, in ấn, viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; các hình thức phù hợp khác.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Khi có chỉ đạo của tỉnh  hoặc xuất phát từ nhu cầu của địa phương.

- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg được ban hành.

3. Xây dựng tài liệu; tổ chức tập huấn việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Xây dựng các tài liệu, bài giảng quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; trọng tâm là các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Tài liệu, bài giảng được xây dựng.

3.2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý, tham mưu, làm công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức

4. Tham mưu các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

4.1. Tham mưu các giải pháp hỗ trợ địa bàn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nội dung và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Các giải pháp được triển khai áp dụng.

4.2. Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Các giải pháp được triển khai áp dụng.

4.3. Tham mưu thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ xây dựng, triển khai mô hình xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm được triển khai.

4.4. Tham mưu giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương theo thẩm quyền trong tổ chức thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg (nếu có)

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

5. Tổ chức kiểm tra thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

5.1. Tổ chức kiểm tra thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo, tài liệu kiểm tra.

5.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ 02 năm một lần hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Sở Tư pháp.

- Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát.

6. Tổng hợp, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

6.1. Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Báo cáo được thực hiện.

6.2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết vào cuối năm 2023, tổng kết vào năm 2025.

- Sản phẩm: Kế hoạch, Báo cáo sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn ở địa phương có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn chậm nhất ngày 30/9/2021.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tổ chức các nhiệm vụ, hoạt động trong Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới sẽ kịp thời bổ sung thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Thường trực Huyện ủy;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan: Phòng Tư pháp, TCKH, Nội vụ, VP HĐND và UBND huyện, Trung tâm VHTT và Truyền thanh;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, PTP.L.

    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,125
  • Tháng hiện tại66,807
  • Tổng lượt truy cập4,111,791
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây