Tổ chức Bộ Máy

Thứ tư - 19/10/2022 12:29 498 0

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xã Thạnh Tây đảm bảo về cơ cấu tổ chức được thực hiện đúng theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ với tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã là 44 người, trong đó có 20 chức danh cán bộ, công chức và 24 chức danh những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp.

- Về khối Quản lý Nhà nước gồm: 01 Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 01 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, 01 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân , 02 công chức Văn phòng – Thống kê, 01công chức Tư pháp – Hộ tịch, 02 công chức Địa chính –Xây dựng, 02 công chức Văn hóa – Xã hội, 01 công chức Tài chính – Kế toán, 01 CHT.Ban CHQS và 01 Trưởng Công an (Chính quy). Hiện còn khuyết 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Về tổ chức Đảng và các đoàn thể gồm: 01 Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 01 Chủ tịch MTTQVN, 01 Bí thư Đoàn thanh niên, 01 Chủ tịch Hội nông dân, 01 Chủ tịch Hội cựu chiến binh, 01 Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ. Và 24 chức danh những người hoạt động không chuyên trách được bố trí nhiệm vụ theo quy định.

- Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan Hành chính Nhà nước cấp xã: Được giao thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Quốc phòng, An ninh trên địa bàn.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND XÃ

Thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015, UBND xã Thạnh Tây thực hiện việc quản lý tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã, có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

+ Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

+ Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan Nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã và báo cáo về ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

+ Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này đảm bảo công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp, Ủy ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi;

+ Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương;

+ Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới.

- Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân xãthực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;

+ Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;

+ Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật.

- Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

+ Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;

+ Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh;

+ Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý nghĩa địa ở địa phương.

- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;

+ Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương;

+ Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

+ Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

- Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân xã có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

+ Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ:

1. Ông: Nguyễn Bảo Thọ - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2. Ông: Nguyễn Đình Nguyên -  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

1. Ông: Nguyễn Chí Công - Chức vụ: CT.UBND xã

2. Ông: Trần Thanh Phương - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Nguồn tin: UBND xã Thạnh Tây:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,679
  • Tháng hiện tại1,679
  • Tổng lượt truy cập4,126,683
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây