DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN BIÊN
(CẤP HUYỆN)

STT Lĩnh vực  Thủ tục hành chính  Dịch vụ công trực tuyến toàn trình Cổng
Dịch vụ công
Quốc gia (https://dichvucong.
gov.vn)
Cổng
dịch vụ công
tỉnh Tây Ninh (https://dichvucong.
tayninh.gov.vn)
Ghi chú lý do đối với Dịch vụ công trực tuyến một phần
 1 2 3 4 5 6 7

I- TƯ PHÁP: 33 TTHC: 11 Toàn trình; 22 một phần
- Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về

- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về

- Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về

1 Hộ
tịch

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (2.000635) QĐ số 2553/QĐ-UBND

Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
2 Hộ
tịch
Xác nhận thông tin hộ tịch (2.002516) QĐ số 2553/QĐ-UBND Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
3 Hộ
tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (2.000528) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định Người yêu cầu phải nộp lại bản chính giấy chứng sinh và phải ký số đăng ký khai sinh
4 Hộ
tịch
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (2.000806) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Theo quy định Người yêu cầu phải nộp lại bản chính giấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và phải tổ chức lễ đăng ký kết hôn, ký số đăng ký kết hôn
5 Hộ
tịch
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (2.001766) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Theo quy định Người yêu cầu phải nộp lại bản chính giấy chứng tử và phải ký số đăng ký khai tử
6 Hộ
tịch
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (2.000779) - QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định phải trực tiếp đến nhậu kết quả và ký sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con.
7 Hộ
tịch
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (2.001669) QĐ số 2553/QĐ-UBND Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
8 Hộ
tịch
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (2.000756) QĐ số 2553/QĐ-UBND Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
9 Hộ
tịch
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (2.000748) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Theo quy định phải nộp lại bản chính để ghi chú nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc vào bản chính giấy tờ hộ tịch
10 Hộ
tịch
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2.002189) QĐ số 2553/QĐ-UBND Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
11 Hộ
tịch
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài (2.000554) QĐ số 2553/QĐ-UBND Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
12 Hộ
tịch
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (2.000547) QĐ số 2553/QĐ-UBND Toàn trình

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

 
13 Hộ
tịch
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (2.000522) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định người yêu cầu phải ký vào sổ đăng ký khai sinh
14 Hộ
tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (1.000893) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định người yêu cầu phải ký vào sổ đăng ký khai sinh
15 Hộ
tịch
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (2.000513) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định người yêu cầu phải ký vào sổ đăng ký khai sinh
16 Hộ
tịch
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (2.000497) QĐ số 2553/QĐ-UBND Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định người yêu cầu phải ký vào sổ đăng ký khai sinh
17 Chứng
thực
Cấp bản sao từ sổ gốc  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
18 Chứng
thực
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Theo quy định phải thực hiện đối chiếu bản chính mới thực hiện chứng thực bản sao
19 Chứng
thực
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Theo quy định phải thực hiện đối chiếu bản chính mới thực hiện chứng thực bản sao
20 Chứng
thực
Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)  Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Người yêu cầu chứng thực phải ký trực tiếp trước mặt người thực hiện chứng thực
21 Chứng
thực
Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định phải thực hiện trực tiếp trên bản chính
22 Chứng
thực
Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp  Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Người yêu cầu chứng thực phải ký trực tiếp trước mặt người thực hiện chứng thực
23 Chứng
thực
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản  Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Người yêu cầu chứng thực phải ký trực tiếp trước mặt người thực hiện chứng thực
24 Chứng
thực
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản  Một phần Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Người yêu cầu chứng thực phải ký trực tiếp trước mặt người thực hiện chứng thực
25 Chứng
thực
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản  Toàn trình

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Người yêu cầu chứng thực phải ký trực tiếp trước mặt người thực hiện chứng thực
26 Chứng
thực
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  Một phần

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Người yêu cầu chứng thực phải ký trực tiếp trước mặt người thực hiện chứng thực
27 Chứng
thực
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Theo quy định phải thực hiện trực tiếp trên bản chính
28 Chứng
thực
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

 

DVC TÂY NINH

 
29 Bồi
thường
nhà
nước
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Phải tổ chức thương lượng mức bồi thường với người yêu cầu bồi thường
30 Bồi
thường
nhà
nước
Phục hồi danh dự Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

Phải tổ chức xin lỗi công khai
31 Nuôi
con
nuôi
Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2.002363.000.00.00.H53) - QĐ số 86/QĐ-UBND Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
32 PBGDPL Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải  Một phần

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
II- CÔNG THƯƠNG: 12 TTHC: 05 Toàn trình; 07 một phần
- Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh.
Tải về
1 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần   Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
2 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Một phần  Đang cập nhật 

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
3 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
4 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  Một phần Đang cập nhật  

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
5 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu  Một phần  Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
6 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Toàn trình  Đang cập nhật 

 

DVC TÂY NINH

 
7 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Một phần    Đang cập nhật 

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
8 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Toàn trình   Đang cập nhật 

 

DVC TÂY NINH

 
9 Lưu
thông
hàng
hóa
trong
nước
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Một phần  Đang cập nhật 

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
10 Kinh
doanh
khí
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Một phần 

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Thẩm định trực tiếp tại sơ sở
11 Kinh
doanh
khí
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
12 Kinh
doanh
khí
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 

III. XÂY DỰNG: 13 TTHC: 05 Toàn trình; 08 một phần
- Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về

- Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh. 
Tải về

1 Hoạt
động
xây
dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  Toàn trình Đang cập nhật

 

DVC TÂY NINH

 
2 Hoạt
động
xây
dựng
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở  Toàn trình Đang cập nhật 

 

DVC TÂY NINH

 
3 Hoạt
động
xây
dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  Một phần 

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Kiểm tra thực địa công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
4 Hoạt
động
xây
dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ   Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Kiểm tra thực địa công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng
5 Hoạt
động
xây
dựng
Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ   Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Kiểm tra thực địa công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng
6 Hoạt
động
xây
dựng
Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ   Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Kiểm tra thực địa công trình đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng
7 Hoạt
động
xây
dựng
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ   Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Kiểm tra thực địa công trình đề nghị cấp gia hạn giấy phép xây dựng
8 Hoạt
động
xây
dựng
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ (1.009999.000.00.00.H53)  Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Kiểm tra thực địa công trình đề nghị cấp lại giấy phép xây
9 Nhà
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  Một phần 

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Khảo sát tại hiện trường
10 Quy
hoạch -
Kiến
trúc
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
11 Quy
hoạch -
Kiến
trúc
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
12 Hạ
tầng
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh  Một phần 

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Khảo sát tại hiện trường
13 Quy
hoạch
xây
dựng
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 

IV- TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 05 Toàn trình; 04 một phần
- Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Tải về

- Quyết đính số 2164/QĐ-UBND ngày 24/10/2023. Tải về
- Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17/5/2023. Tải về
- Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 06/6/2022. Tải về

1 Đất
đai
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Một phần  Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Chưa đủ điều kiện bảo đảm cung cấp trực tuyến toàn trình theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.
2 Đất
đai
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.  Một phần   Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Chưa đủ điều kiện bảo đảm cung cấp trực tuyến toàn trình theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.
3 Đất
đai
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân  Một phần  Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Chưa đủ điều kiện bảo đảm cung cấp trực tuyến toàn trình theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.
4 Đất
đai
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại việt nam  Một phần  Đang cập nhật

DVC TÂY NINH

Chưa đủ điều kiện bảo đảm cung cấp trực tuyến toàn trình theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.
5 Tài
nguyên
nước
Đăng ký khai thác nước dưới đất Toàn trình  Đang cập nhật

 

DVC TÂY NINH

 
6 Môi
trường
Thủ tục cấp giấy phép môi trường Toàn trình  Đang cập nhật

 

DVC TÂY NINH

 
7 Môi
trường
Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường Toàn trình  Đang cập nhật

 

DVC TÂY NINH

 
8 Môi
trường
Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Toàn trình Đang cập nhật 

 

DVC TÂY NINH

 
9 Môi
trường
Thủ tục cấp lại giấy phép môi trường Toàn trình Đang cập nhật 

 

DVC TÂY NINH

 
V- Y TẾ:  01 Toàn trình
- Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 An
toàn
thực
phẩm

Dinh
dưỡng 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  Toàn trình

Đang cập nhật 

 

 

DVC TÂY NINH

 

VI. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 04 TTHC toàn trình.
- Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về

- Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về

- Quyết định 178/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh (bãi bỏ 02 TT xuất bản, in và phát hành). Tải về

1 Phát
thanh,
truyền
hình

thông
tin
điện
tử
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

 
2 Phát
thanh,
truyền
hình

thông
tin
điện
tử
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
3 Phát
thanh,
truyền
hình

thông
tin
điện
tử
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Toàn trình

DVC QUỐC GIA 

 

DVC TÂY NINH

 
4 Phát
thanh,
truyền
hình

thông
tin
điện
tử
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Toàn trình  

DVC QUỐC GIA 

 

 

DVC TÂY NINH

 
VII- LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 09 TTHC toàn trình, 05 TTHC một phần.
- Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Bảo
trợ

hội
Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội   Một phần

 

 

DVC QUỐC GIA 

 

 

DVC TÂY NINH

Cơ quan, nhà nước phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế.
2 Bảo
trợ

hội
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Toàn trình  

 

DVC QUỐC GIA 

 

 

DVC TÂY NINH

 
3 Bảo
trợ

hội
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội   Một phần  

 

DVC QUỐC GIA 

 

 

DVC TÂY NINH

Cơ quan, nhà nước phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế.
4 Bảo
trợ

hội
Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc  Toàn trình  

 

DVC QUỐC GIA 

 

 

DVC TÂY NINH

 
5 Bảo
trợ

hội
Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Một phần  

 

DVC QUỐC GIA 

 

 

DVC TÂY NINH

Cơ quan, nhà nước phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế.
6 Bảo
trợ

hội
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp  Một phần

 

 

DVC QUỐC GIA 

 

DVC TÂY NINH

Cơ quan, nhà nước phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế.
7 Giáo
dục
nghề
nghiệp
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài  Toàn trình  

 

DVC QUỐC GIA 

 

DVC TÂY NINH

 
 
8 Lao
động
Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”  Một phần

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
Cá nhân, tổ chức phải gặp trực tiếp bộ phận chuyên môn để xử lý
9 Quản

lao
động
ngoài
nước
Thủ tục hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  Toàn trình  

DVC QUỐC GIA

 

 

DVC TÂY NINH

 
10 Người

công
Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
11 Phòng,
chống
tệ
nạn

hội
Thủ tục công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH 

 
12 Phòng,
chống
tệ
nạn

hội
Thủ tục công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
13 Phòng,
chống
tệ
nạn

hội
Thủ tục công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
14 Phòng,
chống
tệ
nạn

hội
Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân  Toàn trình

 

DVC QUỐC GIA

 

DVC TÂY NINH

 
VIII- NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
- Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
- Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Thủy
sản
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)  Một phần

 DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
2 Thủy
sản
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Một phần  Đang cập nhật Đang cập nhật  
3 Thủy
sản
Công bố mở cảng cá loại 3  Một phần

 

DVC QUỐC GIA

DVC TÂY NINH

 
4 Lâm
nghiệp
Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)  Một phần  Đang cập nhật   Đang cập nhật  
5 Lâm
nghiệp
Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện  Một phần      
6 Lâm
nghiệp
Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu  Một phần      
7 Lâm
nghiệp
Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái  Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
8 Kinh
tế
hợp
tác
Hỗ trợ dự án liên kết cấp huyện (1.003434.000.00.00.H53) Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
9 Phát
triển
nông
thôn
Công nhận nghề truyền thống (1.003712.000.00.00.H53) Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
10 Phát
triển
nông
thôn
Công nhận làng nghề (1.003695.000.00.00.H53) Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
11 Phát
triển
nông
thôn
Công nhận làng nghề truyền thống (1.003727.000.00.00.H53) Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
12 Quản

chất
lượng
nông
lâm
sản

thủy
sản
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (2.001827.000.00.00.H53) Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
13 Quản

chất
lượng
nông
lâm
sản

thủy
sản
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP)  Một phần     Cơ quan nhà nước
phải thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế
IX- VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 05 TTHC toàn trình.
- Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Văn
hóa
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Toàn trình      
2 Văn
hóa
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Toàn trình      
3 Thư
viện
Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình      
4 Thư
viện
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình      
5 Thư
viện
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Toàn trình      
X- KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 21 TTHC một phần
- Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
- Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
- Tờ trình số 135/TTr-SKHĐT ngày 12/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
1 Thành
lập

hoạt
động
của
hộ
KD
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
2 Thành
lập

hoạt
động
của
hộ
KD
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
3 Thành
lập

hoạt
động
của
hộ
KD
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
4 Thành
lập

hoạt
động
của
hộ
KD
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
5 Thành
lập

hoạt
động
của
hộ
KD
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
6 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký thành lập HTX(       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
7 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
8 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
9 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
10 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký HTX chia       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
11 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký HTX tách       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
12 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký HTX hợp nhất       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
13 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Đăng ký khi HTX sáp nhập       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
14 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
15 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Giải thể tự nguyện HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
16 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
17 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
18 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
19 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
20 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
21 Thành
lập

hoạt
động
của
HTX
Thay đổi cơ quan đăng ký HTX       Hệ thống tại Bộ phận cấp huyện chưa thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đa số người dân đều thực hiện khai báo thủ tục và nộp tại chỗ, việc hộp hồ sơ trực tuyến người dân cảm thấy phức tạp hơn.
XI. TÀI CHÍNH: 05 TTHC toàn trình.
- Quyết định 1855/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Quản

công
sản
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố) Toàn trình      
2 Quản

công
sản
Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố) Toàn trình      
3 Quản

công
sản
Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố) Toàn trình      
4 Quản

công
sản
Thủ lục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố) Toàn trình      
5 Quản

công
sản
Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố) Toàn trình      
XII- GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 29 TTHC toàn trình, 05 TTHC một phần.
- Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Giáo
dục
Mầm
non
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Toàn trình      
2 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục  Một phần     Nếu hồ sơ đúng quy định sẽ thông báo đến trường kế hoạch thẩm định thực tế tại trường.
3 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại  Một phần    
4 Giáo
dục
Mầm
non
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  Một phần     Công chức PGDĐT tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
5 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Toàn trình      
6 Giáo
dục
Tiểu
học
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Toàn trình      
7 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Toàn trình      
8 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Toàn trình      
9 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Toàn trình      
10 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Toàn trình      
11 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Toàn trình      
12 Giáo
dục
Trung
học
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Toàn trình      
13 Giáo
dục
Trung
học
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Toàn trình      
14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Toàn trình      
15 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Toàn trình      
16 Giáo
dục
Trung
học
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Toàn trình      
17 Tuyển sinh trung học cơ sở Toàn trình      
18 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Toàn trình      
19 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Toàn trình      
20 Giáo
dục
dân
tộc
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Toàn trình      
21 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Toàn trình      
22 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục  Một phần     Nếu hồ sơ đúng quy định sẽ thông báo đến trường kế hoạch thẩm định thực tế tại trường.
23 Giáo
dục
dân
tộc
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú  Một phần     Công chức PGDĐT tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
24 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Toàn trình      
25 Giáo
dục

đào
tạo
thuộc
hệ
thống GDQD

CSGD
khác
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Toàn trình      
26 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Toàn trình      
27 Giáo
dục

đào
tạo
thuộc
hệ
thống
giáo
dục
quốc
dân
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Toàn trình      
28 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Toàn trình      
29 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Toàn trình      
30 Giáo
dục

đào
tạo
thuộc
hệ
thống
giáo
dục
quốc
dân
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Toàn trình      
31 Giáo
dục

đào
tạo
thuộc
hệ
thống
giáo
dục
quốc
dân
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Toàn trình      
32 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Toàn trình      
33 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Toàn trình      
34 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Toàn trình      
XIII- NỘI VỤ: 29 TTHC một phần.
- Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
- Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
- Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 24/10/219 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Một phần      
2 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục thành lập hội Một phần      
3 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội Một phần      
4 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục chia, tách; sáp nhật; hợp nhất hội Một phần      
5 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục đổi tên hội Một phần      
6 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục hội tự giải thể Một phần      
7 Quản

nhà
nước
về
hội
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Một phần      
8 Tổ
chức
hành
hính
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Một phần      
9 Tổ
chức
hành
hính
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Một phần      
10 Tổ
chức
hành
hính
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Một phần      
11 Đơn
vị
sự
nghiệp
công
lập
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Một phần      
12 Đơn
vị
sự
nghiệp
công
lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Một phần      
13 Đơn
vị
sự
nghiệp
công
lập
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Một phần      
14 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Một phần      
15

Tín
ngưỡng,
tôn

giáo

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Một phần      
16 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Một phần      
17 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Một phần      
18 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Một phần      
19 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Một phần      
20 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Một phần      
21 Tín
ngưỡng,
tôn
giáo
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Một phần      
22 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một phần      
23 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Một phần      
24 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Một phần      
25 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Một phần      
26 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề. Một phần      
27 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất. Một phần      
28 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại. Một phần      
29 Thi
đua
khen
thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình. Một phần      
XIV- THANH TRA: 08 TTHC đặc thù ngành thanh tra không cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần (không thực hiện tiếp nhận qua một cửa).
- Quyết định số 2290/QĐ-UBND  ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh. Tải về
1 Tiếp
công
dân
Tiếp công dân Không      Đặc thù ngành Thanh tra
2 Xử

đơn
Giải quyết khiếu nại, tố cáo Không     Đặc thù ngành Thanh tra
3 Giải
quyết
tố
cáo
Khiếu nại, tố cáo Không     Đặc thù ngành Thanh tra
4 Giải
quyết
khiếu
nại
Giải quyết khiếu nại lần đầu  Không      Đặc thù ngành Thanh tra
5 Giải
quyết
khiếu
nại
Giải quyết khiếu nại lần hai  Không      Đặc thù ngành Thanh tra
6 Phòng,
chống
tham
nhũng
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Không      Đặc thù ngành Thanh tra
7 Phòng,
chống
tham
nhũng
Tiếp nhận yêu cầu giải trình Không      Đặc thù ngành Thanh tra
8 Phòng,
chống
tham
nhũng
Thực hiện việc giải trình Không      Đặc thù ngành Thanh tra
             

 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: Tải về

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Tải về

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP: Tải về

- Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử: Tải về

- Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh: Tải về

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay51,999
  • Tháng hiện tại202,575
  • Tổng lượt truy cập5,508,244
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Cổng Thông Tin Pháp Điển
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây