Quyết định số 2842/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 Quyết định về việc ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ năm - 04/11/2021 22:00 830 0

Quyết định số 2842/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 Quyết định về việc ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  2842/QĐ-UBNDTây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của
Chỉnh phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1719/TTr-STTTT ngày 19 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Mã định danh điện tử của đơn vị cấp 1: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh là H53.

2. Mã định danh điện tử các đơn vị từ cấp 2 đến cấp 4 (kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2133/QĐ-UBND ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;

- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, VP Trình.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHChi tiết tệp tin đính kèm: QĐ 2842.pdf


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,811
  • Tháng hiện tại73,870
  • Tổng lượt truy cập4,118,854
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây