KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tân Biên

Thứ hai - 25/07/2022 14:14 256 0

Thực hiện Kế hoạch số 2014/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tân Biên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của UBND tỉnh Tây Ninh, làm cho ngoại giao văn hóa ngày càng gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của huyện.

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Tân Biên nói riêng đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc hơn những giá trị văn hóa của địa phương.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện về vai trò, vị trí của ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của đất nước và của huyện Tân Biên trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện trong từng giai đoạn cụ thể.

Ngoại giao văn hóa gắn liền với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, trong đó ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Huy động mọi chủ thể và nguồn lực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với tình hình thực tế. Chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Chiến lược ngoại giao văn hóa vào thực tiễn hoạt động đối ngoại của từng cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược ngoại giao văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Bảo tồn, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam nói chung và Tân Biên nói riêng đến bạn bè quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc hơn những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phục vụ công tác ngoại giao văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và định hướng của tỉnh Tây Ninh về công tác ngoại giao văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, của huyện, UBND các xã, thị trấn và nhân dân về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa nhằm đưa ngoại giao văn hóa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã và là trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn huyện.

Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài viết trên các kênh truyền thông số. Xây dựng phóng sự để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh… của huyện Tân Biên đến các đối tác trong và ngoài nước.

Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Khai thác, sử dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong công tác ngoại giao văn hóa. Xây dựng và sử dụng cổng thông tin điện tử của huyện để tuyên truyền, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của huyện. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để cập nhật, đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin tuyên truyền (bài viết, phóng sự, sách báo, ấn phẩm, đĩa…) giới thiệu về vùng đất và con người Tân Biên đến với bạn bè trong nước nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ.

2. Thúc đẩy quan hệ hợp tác, xây dựng lòng tin với địa phương nước ngoài

Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước. Lồng ghép linh hoạt, thực chất các hoạt động ngoại giao văn hóa trong các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành tới các địa phương nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài, đoàn Tổng Lãnh sự quán đến thăm làm việc tại huyện, nhân kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Lồng ghép, giới thiệu các giá trị văn hóa của huyện trong các bài phát biểu, nội dung trao đổi, làm việc, ấn phẩm, quà tặng đối ngoại của lãnh đạo huyện.

Sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện quan trọng như kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ hợp tác, ngày quốc khánh, lễ, Tết… góp phần đưa quan hệ hợp tác với địa phương các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

3. Gắn kết việc quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất và người Tân Biên với các hoạt động về kinh tế, chính trị, xã hội

Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa để quảng bá vùng đất, con người Tân Biên, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại huyện hoặc ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Tân Biên, mở rộng giao lưu, hợp tác với các huyện trên thế giới.

Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch. Lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá các lĩnh vực có thế mạnh của huyện với bạn bè quốc tế như: du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, nông sản địa phương.

Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để các cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia các cuộc thi khu vực, quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục… Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên huyện Tân Biên với học sinh, sinh viên, thanh niên các nước.

Cấp phát các ấn phẩm song ngữ (Việt – Anh) nhằm giới thiệu rộng rãi ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ hội, trang phục các dân tộc, các danh lam, thắng cảnh, đặc sản, các làng nghề truyền thống, con người Tân Biên nói riêng, con người Tây Ninh nói chung.

Lựa chọn các tặng phẩm tiêu biểu, đặc sắc của địa phương để làm quà tặng đối tác nước ngoài khi thăm và làm việc với huyện Tân Biên nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng của huyện.

4. Bảo tồn, phát huy các di sản và danh hiệu đã được công nhận

Thực hiện tốt các biện pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản của địa phương đã được công nhận qua đó thúc đẩy việc giới thiệu và quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của huyện.

Tiếp tục khảo sát, thống kê các di tích, di sản trên địa bàn huyện để có biện pháp bảo tồn, trùng tu, xây dựng và lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng khi đủ điều kiện.

5. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa, chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước láng giềng thực hiện đa dạng các hình thức ngoại giao văn hóa. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Tân Biên, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào huyện. Kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại những hoạt động tuyên truyền không đúng về dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị huyện đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa với các huyện giáp biên thuộc Vương quốc. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các huyện của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản… có nhiều điểm tương đồng về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa với huyện Tân Biên và tỉnh Tây Ninh.

Tham mưu UBND huyện gửi Thư chúc mừng đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện nhân dịp các ngày lễ, tết, quốc khánh,…

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện và các ngành liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại huyện theo quy định. Qua đó, giới thiệu với báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lam, thắng cảnh và những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc của huyện.

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc cử cán bộ huyện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và ngoại giao văn hóa để nâng cao năng lực công tác và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện theo quy định.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì tham mưu xây dựng các ấn phẩm văn hóa nhằm quảng bá bản sắc văn hóa huyện Tân Biên. Từng bước nâng cao chất lượng các chương trình du lịch văn hóa dành cho khách trong và ngoài nước, gắn với giới thiệu và quảng bá hình ảnh các di sản văn hóa nghệ thuật, di tích lịch sử của huyện.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, phối hợp các hoạt động thông tin đối ngoại với ngoại giao văn hóa trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phong tục, nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc của huyện Tân Biên đến du khách trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia trưng bày, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; tham gia các hội chợ quốc tế về du lịch; các hoạt động liên kết phát triển du lịch với một số huyện trong và ngoài tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của địa phương.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, gắn kết hiệu quả chiến lược ngoại giao văn hóa với chiến lược văn hóa đối ngoại.

3. Phòng Tài chính và Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch kết hợp các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư của huyện.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện đăngDanh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó mời gọi và cung cấp thông tin các dự án đang kêu gọi đầu tư cho các đối tác tiềm năng trong nước và nước ngoài có mong muốn đầu tư tại huyện.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, ngành nghề truyền thống của địa phương ra nước ngoài.

5. Công an huyện

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn huyện. Đồng thời, phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại hoạt động tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử dân tộc, về đất nước và con người Việt Nam nói chung và huyện Tân Biên nói riêng.

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa của huyện.

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

Chủ trì tham mưu xây dựng dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá bản sắc văn hóa huyện Tân Biên.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao với các địa phương nước ngoài nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị của huyện Tân Biên với bạn bè quốc tế; đồng thời, tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về con người và văn hóa của huyện Tân Biên.

Phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài huyện tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện Tân Biên đến các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Tăng cường tuyên truyền, xây dựng chuyên đề để thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động ngoại giao văn hóa của huyện đến đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh và bạn bè quốc tế.

7. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ quan, đơn vị huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Lồng ghép ngoại giao văn hóa vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, tiến hành xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép vào kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) kết quả thực hiện Kế hoạch này chậm nhất ngày 26/10 hàng năm./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,879
  • Tháng hiện tại42,237
  • Tổng lượt truy cập4,408,038
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây