KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

Thứ sáu - 13/05/2022 13:56 169 0

Thực hiện Kế hoạch số 1361/KH-UBND, ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tân Biên (ban hành tại Quyết định số 3299/QĐ-UBND, ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên).

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tham mưu kịp thời cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên địa bàn huyện.

- Chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và sản xuất do thiên tai gây ra.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác PCTT và TKCN; sự phối hợp, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện giữa các cấp, ngành, chính quyền địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.

- Thống nhất quan điểm về công tác PCTT và TKCN, xem công tác PCTT và TKCN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và của toàn xã hội.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác PCTT và TKCN.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa, nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh, ứng phó thiên tai của cộng đồng, Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo yêu cầu cấp nước, tiêu nước hiệu quả, an toàn.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức triển khai, thực hiện nội dung Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chí tiết một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều; Quyết định số 12/QĐ-TWPCTT ngày 13/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Chương trình triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Huyện ủy: Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 22/7/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 23/9/2020 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT; Kế hoạch số 2548/KH-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng, thủ dân sự; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về Phát động phong trào thi đua chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây gây rừng trên địa bàn huyện Tân Biên giai đoạn 2021-2025.

2. Ban hành và triển khai thực hiện các văn bản về phòng, chống thiên tai:

- Xây dựng Kế hoạch, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

- Rà soát nhu cầu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu PCTT và TKCN các cấp.

- Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã;

3. Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT, gắn với thực hiện Tiêu chí 3.2 “Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo kế hoạch, phương án được phê duyệt để tham gia ứng phó, khắc phục  kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống kênh tiêu thoát nước trước mùa mưa bão. Đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi để chủ động tổ chức nạo vét, sửa chữa công trình thủy lợi đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa, bão.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, các vị trí xung yếu để lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực.

4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai.

 5. Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, kịp thời thông tin, cảnh báo về thiên tai. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng, ngừa ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân về quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, mưa, lũ, đặc biệt là ở khu vực trũng, thấp, ven sông, suối thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ.

6. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn (nếu có), đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng Quỹ PCTT có hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tổ chức, công dân thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ PCTT.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Thường trực BCH. PCTT-TKCN huyện)

Tham mưu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản về PCTT trên địa bàn huyện.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện; rà soát, bổ sung kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đúng theo quy định.

Chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, các điểm xung yếu trên địa bàn huyện. Đề xuất với các xã trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sản xuất ở các khu vực thường bị ảnh hưởng thiên tai, đề xuất nạo vét giải tỏa các vật cản trên kênh tiêu, các dòng chảy, chống ngập úng cục bộ.

Tổ chức trực thường xuyên trong mùa mưa bão, kịp thời báo cáo các tình huống phức tạp về Ban chỉ huy huyện và UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

Hướng dẫn, thống kê đánh giá thiệt hại, trình Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2022; đôn đốc thu  nộp, sử dụng Quỹ PCTT có hiệu quả, đúng theo quy định.

2. Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện

Ban chỉ huy quân sự huyện có kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; chủ trì thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời đề xuất mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Công an huyện có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện khi có sự cố, thiên tai xảy ra.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ động rà soát, kiểm tra các các vị trí xung yếu trên các tuyến đường giao thông, cầu, cống có nguy cơ ngập úng, hư hỏng để khắc phục, sửa chữa kịp thời, không để tình trạng ách tắc giao thông, ngập úng đường giao thông, khu dân cư khi xảy ra thiên tai. Giám sát việc thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng yêu cầu PCTT.

Sẵn sàng huy động phương tiện vận tải, phương tiện xe máy thi công cơ giới  để sửa chữa, khắc phục kịp thời và đảm bảo an toàn giao thông, chống ngập úng trên địa bàn khi cần thiết.

Hướng dẫn thi công các công trình dân dụng đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; hướng dẫn chằng chống nhà cửa, chặt, tỉa cây xanh phòng tránh bão; có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để cung cấp, cứu hộ cho nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn  2020 - 2025.

Phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra các khu vực khai thác khoáng sản, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để cảnh báo nhân dân nâng cao cảnh giác và chủ động đề phòng, định hướng các khu vực an toàn để nhân dân định cư, sản xuất.

5. Phòng Tài chính và Kế hoạch

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác PCTT, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra (nếu có).

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán Quỹ PCTT theo quy định.

6. Phòng Giáo dục và đào tạo

Chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất trường, hệ thống thoát nước và chủ động khắc phục, gia cố đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Có kế hoạch di dời người, trang thiết bị khi cần thiết để đảm bảo an toàn phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai. Lồng ghép tuyên truyền các nội dung về biến đổi khí hậu, phòng, chống đuối nước, phòng chống điện giật trong mùa mưa bão.

7. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội 

Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đột xuất, kịp thời theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác trợ giúp xã hội đột xuất do thiên tai ở địa phương; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện trợ giúp xã hội đột xuất do thiên tai gây ra.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Bưu chính, Viễn thông huyện chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thực hiện tốt các phương án và biện pháp xử lý tình huống khi xảy ra bão,, đặc biệt là về hạ tầng thông tin truyền thông, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành PCTT và khắc phục hậu quả.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công chức và người lao động làm việc trong ngành du lịch du khách khi thiên tai xảy ra.

9. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh

Tăng thời lượng truyền thanh, truyền tin kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo, các chủ trương, mệnh lệnh về công tác PCTT và TKCN; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai để mọi người dân có ý thức chủ động tham gia phòng tránh và khắc phục hậu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về PCTT và TKCN qua hệ thống truyền thanh cơ sở và thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác PCTT và TKCN.

10. Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế huyện

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng nhân viên y tế, phương tiện sơ cấp cứu và huy động khi cần thiết; có kế hoạch dự trữ đủ cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh, xử lý môi trường, vệ sinh phòng dịch sau thiên tai, bão lũ.

11. Điện lực (Chi nhánh điện Tân Biên):

Thường xuyên kiểm tra hệ thống truyền tải điện, lưới điện trung thế, hạ thế, các trạm biến áp, bình điện, trụ cột, đường dây, giải tỏa vật cản trong hành lang an toàn, kiểm tra gia cố thêm các chân, móng trụ điện, neo, chằng đặc biệt là trên các tuyến đường dây nằm trên nền đất yếu dễ sạt lở, các vùng bị ngập. Đảm bảo cung cấp điện thường xuyên phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị dự phòng thiết yếu đáp ứng tốt cho công tác PCTT và TKCN của đơn vị, huy động khi có yêu cầu.

12. Bưu chính, Viễn thông:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ. Chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị dự phòng (máy nổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài ngày) để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành PCTT và TKCN, khắc phục hậu quả.

Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, ngầm hóa mạng ngoại vi; tăng cường bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, hệ thống nguồn điện và chống sét, tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCTT đặc biệt là ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai.

13. Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên

Chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình thủy lợi, đề xuất bố trí kinh phí gia cố, nâng cấp sửa chữa các công trình có nguy cơ mất an toàn; thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác vận hành đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, tiêu thoát nước kịp thời trong mùa mưa bão; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để ứng phó khi công trình xảy ra sự cố.

14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc huy động các nguồn lực tại địa phương theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch PCTT năm 2022; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025; phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã; rà soát kiện toàn lực lượng xung kích cấp xã; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động lực lượng xung kích cấp xã.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn và rà soát, đề xuất tổ chức diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra.

- Chủ động phối hợp Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên, Xí nghiệp thủy lợi Tân Châu kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; thường xuyên cập nhật, nắm rõ số hộ, số dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai để kịp thời  di dời, hỗ trợ khi cần thiết.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra để kịp thời đề xuất bố trí kinh phí trợ giúp xã hội đột xuất và hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp để Nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

 - Tăng cường, lồng ghép công tác thông tin truyền thông về thiên tai, các biện pháp chằng chống, gia cố nhà cửa, xây dựng nhà an toàn để ứng phó với thiên tai. Tập trung thực hiện tiêu chí 3.2 “Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp tổ chức triển khai thu Quỹ PCTT năm 2022 trên địa bàn; thu nộp, sử dụng, quyết toán kinh phí Quỹ PCTT đúng theo quy định.

- Biểu dương, nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu tại địa phương; phát hiện, xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật về PCTT.

15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Tổ chức vận động, quyên góp và phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức hỗ trợ lương thực, kinh phí để Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống sau khi kết thúc đợt thiên tai.

- Hội cựu chiến binh huyện: Tuyên truyền, vận động trong lực lượng cựu chiến binh trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia công tác khắc phục hậu quả, cứu trợ do thiên tai gây ra, giúp Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống sau khi kết thúc đợt thiên tai.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tiếp tục triển khai chương trình hành động về thực hiện công tác PCTT và thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2022 trong các cấp Hội; phối hợp tuyên truyền, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thông tin tình hình thiên tai, qua đó chủ động phòng ngừa ứng phó thiên tai và TKCN trong gia đình cũng như trên địa bàn.

- Hội Nông dân huyện: Phối hợp tuyên truyền, cập nhật kịp thời trong hội viên về các thông tin tình hình thiên tai và kiến thức, biện pháp PCTT; tích cực tham gia kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

- Huyện đoàn: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức hoa học, kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai; vận động đoàn viên thanh niên, các tổ chức cá nhân trong và nước ngoài phát huy tinh thần “tương thân tương ái tích cực hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa. Phối hợp thực hiện công tác dân vận tại địa phương: nạo vét khơi thông cống rảnh, gia cố nhà cửa; dọn dẹp cây trồng bị gãy đỗ do thiên tai, thảm họa gây ra.

- Hội Chữ thập đỏ huyện: Rà soát, kiện toàn Đội tình nguyện viên, thanh niên chữ thập đỏ ứng phó thiên tai, thảm họa trực thuộc Hội Chữ thập đỏ các cấp; tập huấn kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm hoạ, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, hội viên.

Tổ chức vận động nguồn lực, hàng hoá thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo cho đối tượng bị thiệt hại khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tác hại của thiên tai, thảm họa qua đó giúp cộng đồng tự giác bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa.

- Liên đoàn Lao động huyện: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, quy định về đóng góp quỹ PCTT cho công đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình công đoàn viên bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện: theo nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch công tác PCTT và TKCN năm 2022 của cơ quan, đơn vị; tổ chức tuần lễ quốc gia về phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 - 22/5); thực hiện trách nhiệm thu, nộp Quỹ PCTT; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về PCTT và TKCN; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ (6 tháng trước ngày 5/6/2022, năm trước ngày 5/12/2022) về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), số 99, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Email: phongnn-tb@tayninh.gov.vn.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay136
  • Tháng hiện tại11,400
  • Tổng lượt truy cập4,745,159
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây