KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022

Thứ ba - 19/04/2022 13:50 331 0

Thực hiện Kế hoạch số 977/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện công tác gia đình năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên xây dựng Kế hoạch công tác gia đình năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nhiệm vụ công tác phát triển gia đình gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình góp phần xây gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời có sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc, tồn tại.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện và tham mưu các văn bản

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

2. Tổ chức các hoạt động trọng điểm năm 2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/1/2022 phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình, công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cơ sở.

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022, chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022, chủ đề: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”; Tham gia Ngày hội gia đình do tỉnh tổ chức năm 2022.

Tổ chức liên hoan gia đình tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15/5-30/6); hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của rượu, bia và các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

3. Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (Có kế hoạch riêng).

4. Nhiệm vụ khác

Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tiếp nhận các tài liệu tuyên truyền cấp phát cho cơ sở.

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình trong đó chú trọng đến hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các ấp, khu phố; Kiện toàn lực lượng Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình tại các ấp, khu phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Cấp huyện: Sử dụng nguồn kinh phí được UBND huyện phân bổ cho công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

2. Các xã, thị trấn: Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND các xã, thị trấn cho công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình để triển khai thực hiện kế hoạch của UBND huyện đạt hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đã đề ra.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, triển khai văn bản về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ phụ trách gia đình trên địa bàn huyện.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; hoạt động triển khai các mô hình; hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên gia đình ở các ấp, khu phố.

Cấp phát tài liệu tuyên truyền: sổ tay, tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, kịch bản sinh hoạt Câu lạc bộ, đĩa CD, chuyên đề tuyên truyền… cấp phát các xã, thị trấn.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện.

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh

Xây dựng kịch bản thông tin lưu động tập trung tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, ứng xử trong gia đình; tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thông tin, tuyên truyền cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chuyên trang, chuyên mục về bình đẳng giới để tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các nghị định, thông tư hướng dẫn về phòng, chống bạo lực gia đình; giới thiệu gương tiêu biểu người tốt việc tốt trong phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Các cơ quan, đơn vị huyện

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên cơ sở các nội dung trọng tâm của kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình năm 2022 và phối hợp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình thuộc lĩnh vực gia đình; tổ chức lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình,...

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyệncác tổ chức chính trị - xã hội huyện

Lồng ghép nội dung triển khai thực hiện công tác gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, ban hành kế hoạch công tác gia đình năm 2022 với những nội dung trọng tâm.

Bình chọn và tham dự các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) do tỉnh, huyện tổ chức.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình hiện có tại địa bàn. Trong đó chú trọng nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại các ấp, khu phố.

Tăng cường quản lý đối với đội ngũ Cộng tác viên gia đình tại các ấp, khu phố. Trong năm tổ chức ít nhất 01 lần họp đội ngũ Cộng tác viên và lồng ghép báo cáo tình hình hoạt động đội ngũ Cộng tác viên gia đình vào báo cáo định kỳ về công tác gia đình.

Thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình định kỳ đúng thời gian quy định, số liệu báo cáo đảm bảo chính xác.

Căn cứ nội dung hoạt động công tác gia đình năm 2022 lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Công văn số 1725/STC-NS ngày 29/8/2014 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập.

Trên đây là Kế hoạch công tác gia đình năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay470
  • Tháng hiện tại43,664
  • Tổng lượt truy cập4,409,465
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây