KẾ HOẠCH Giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đô thị văn minh năm 2022

Thứ năm - 26/05/2022 14:09 58 0

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh;

Thực hiện Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Thực hiện Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/2012 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Thực hiện Quyết định 269/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 của UBND huyện Tân Biên ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa về nhận thức, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” (sau đây viết tắt là phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ”) trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Hướng mọi hoạt động văn hóa vào mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ” không chạy theo hình thức và số lượng, đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững. Đồng thời, gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ” với phát triển văn hóa nông thôn; huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến tiêu chí

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả Phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ” gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện; hướng dẫn thực hiện giám sát việc đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tiêu biểu; ấp, khu phố văn hóa, tiêu biểu, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tích cực vận động Nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương.

Giới thiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội các mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ” ở các cấp; tuyên truyền việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; các nội dung lành mạnh, “thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên không gian mạng.

2. Phát động đăng ký thi đua

Tiếp tục đăng ký xây dựng và duy trì giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đối với các xã, thị trấn đã đủ điều kiện.

Phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các tổ tự quản, ấp, khu phố văn hóa phấn đấu giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

3. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng ấp, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Phong trào theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào theo quy định pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện chủ động xây dựng hồ sơ bố trí quỹ đất đưa vào quy hoạch các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã hiện tại chưa có cơ sở vật chất, phải sử dụng chung cơ sở vật chất của UBND các xã, thị trấn; bố trí vốn đầu tư để xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa cấp xã chưa được xây dựng đạt chuẩn; duy tu, sửa chữa các thiết chế văn hóa bị hư hỏng, xuống cấp; thực hiện cấp kinh phí cho khu dân cư theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định qun lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn, theo quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa; tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội, phát huy vai trò của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của Nhà văn hóa ấp, sân thể thao xã, ấp, khu phố.

4. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2022

- Đạt 70% ấp văn hóa trở lên,

- Đạt 80% khu phố văn hóa trở lên được công nhận, duy trì giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

- 08/09 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. (Giữ vững xã Tân Phong, Mỏ Công, Tân Bình, Thạnh Bình, Hòa Hiệp, Tân Lập, Trà Vong và phấn đấu công nhận mới xã Thạnh Tây).

- Giữ vững Thị Trấn Tân Biên đạt chuẩn đô thị văn minh.

III. Giải pháp

1. Ban chỉ đạo các cấp tham mưu cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân tiếp tục đưa các chỉ tiêu ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp. Quán triệt sâu rộng về vai trò, mục đích và ý nghĩa phong trào đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/2012 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1385/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2205/SVHTTDL-QLVH ngày 03/11/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Bảng điểm xét công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an quy định Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự.

3. Phát động toàn dân tham gia nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trên cơ sở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng trào“TDĐKXDĐSVH và CTGĐ”  từ huyện đến cơ sở, các tổ dân cư tự quản về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân để tích cực ủng hộ và tham gia.

5. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm đến việc sơ, tổng kết phong trào, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia nâng cao chất lượng phong trào.

6. Gắn phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ”  với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn toàn huyện.

7. Tiếp tục lấy “Gia đình văn hóa” làm hạt nhân, “ấp, khu phố văn hóa” làm nền tảng, “Tổ dân cư tự quản” là cơ sở để triển khai các cuộc vận động.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan  thường trực Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ” huyện - phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH và CTGĐ” các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và báo cáo về UBND huyện định kỳ 6 tháng, năm; có kế hoạch kiểm tra thường kỳ hoặc đột xuất, phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện phong trào của các ngành, các cấp tham mưu Trưởng ban chỉ đạo kịp thời; phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh và các cơ quan liên quan tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của phong trào; nêu gương người tốt việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; kết quả triển khai thực hiện và hiệu quả của phong trào.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên – Cơ quan chịu trách nhiệm Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, trong đó chất lượng bình xét gia đình văn hóa ở Tổ dân cư tự quản, xây dựng và phát huy quy ước ở cộng đồng dân cư và tiến hành sơ, tổng kết các mô hình đã triển khai trên địa bàn dân cư; tăng cường công tác vận động, tuyên  truyền về ý nghĩa, mục đích phong trào, tiêu chuẩn các danh hiệu có liên quan đến nhân dân.

3. Các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo các cấp có các cuộc vận động của ngành mình cần tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã, thị trấn đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đưa nội dung, chỉ tiêu phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào kế hoạch thực hiện, lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thực chất phong trào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng các tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào, phối hợp triển khai, tiến hành khảo sát, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng đăng ký và bình xét các danh hiệu không đúng thực chất, không có sự phát triển so với lúc mới được công nhận danh hiệu.

Đề nghị Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện, phấn đấu đạt được chỉ tiêu ấp, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2022./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,037
  • Tháng hiện tại2,037
  • Tổng lượt truy cập3,758,910
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây