KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022

Thứ ba - 19/04/2022 13:49 41 0

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 27/01/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh về phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”;

Căn cứ Kế hoạch số 1091/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022;

Căn cứ Công văn số 545-CV/HU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

UBND huyện Tân Biên ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cơ quan, đơn vị phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ.

- Phong trào thi đua thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được phát động và triển khai sâu rộng với những nội dung thiết thực, cụ thể, phải làm thường xuyên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các phong trào thi đua yêu nước khác.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đồng thời phê bình những trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

II. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân.

2. Phấn đấu kéo giảm từ 5% đến 10% về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021.

3. Không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ và tổ chức đua xe trái phép.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng thi đua

- Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện Tân Biên.

- Các cá nhân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện Tân Biên.

2. Nội dung thi đua

- Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 01/KH-B.ATGT ngày 10/02/2022 của Ban An toàn giao thông huyện về triển khai, thực hiện Năm an toàn giao thông 2022 với Chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Thi đua nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho Nhân dân.

- Tiếp tục tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND cấp xã, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

- Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông và tổ chức đua xe trái phép; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

3. Công tác khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học thực hiện công tác khen thưởng theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-B.ATGT-PNV ngày 31/01/2022 giữa Ban An toàn giao thông huyện và Phòng Nội vụ về xét khen thưởng thành tích trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tân Biên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện.

- Trên cơ sở chỉ tiêu, nội dung thi đua của Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học; gửi Kế hoạch về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 30/4/2022 để tổng hợp, theo dõi.

- Quán triệt, phổ biến, triển khai phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các Cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng tập trung lãnh đạo, triển khai phong trào thi đua đến cơ sở, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

- Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với chuyên viên Phòng Nội vụ (phụ trách Thi đua - Khen thưởng), Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện để biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua lồng ghép với báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học.

3. Công an huyện

- Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 100/2019NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

- Mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trong các dịp lễ, tết, trọng tâm là cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán và các lễ kỷ niệm trong năm 2022. Triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ các hội nghị, sự kiện chính trị lớn, quan trọng của tỉnh, huyện diễn ra trên địa bàn.

- Vận động toàn dân tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mới và nhân rộng các mô hình về trật tự, an toàn giao thông có hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ giữa công tác tuần tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình theo thẩm quyền; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Thường xuyên kiểm tra, khảo sát các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp để kịp thời tham mưu UBND huyện đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến, đặc biệt là các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nặng; tiếp tục rà soát lắp đặt hệ thống biển báo giao thông đường bộ phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Chỉ đạo Đài Truyền thanh, các cụm loa truyền thanh các xã, thị trấn, ấp, khu phố tập trung tuyên truyền chủ đề năm an toàn giao thông 2022: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Thường xuyên phát sóng các chuyên mục, chương trình, thông điệp an toàn giao thông, những điều cần biết về pháp luật giao thông; chú ý biểu dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt, đi đôi với phê phán các hành vi vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kịp thời đưa thông tin phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện để Nhân dân biết, tự phòng, tránh...

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thành viên tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư về tiêu chí Văn hóa giao thông theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hoạt động tuyên truyền pháp luật giao thông bằng hình thức văn hoá văn nghệ, cổ động,…

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2022 - 2023, gắn trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022 trong hệ thống giáo dục và đào tạo, phát động thi đua thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường (tháng 9 năm 2022).

8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

9. Thường trực Ban An toàn giao thông huyện

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn hóa giao thông an toàn.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm tra các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện, địa phương việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua; rà soát, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, đồng thời phối hợp với Phòng Nội vụ huyện bình xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trình UBND huyện xem xét, quyết định.

10. Phòng Nội vụ huyện

- Phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học.

- Phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông huyện tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua, kết hợp bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức hội quần chúng cấp huyện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, xã, thị trấn, ấp, khu phố, tổ dân cư.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, đội viên và Nhân dân gương mẫu, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; đồng thời phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị khác tham gia giữ gìn trật tự vỉa hè, đường phố và xây dựng, bảo vệ giao thông nông thôn.

12. UBND các xã, thị trấn

- Phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, tổ chức hội tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến tận cơ sở.

- Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng.

- Chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt trong lập lại trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị, giao thông nông thôn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý theo quy định đối với mọi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tổ chức trông giữ xe và các hoạt động phi giao thông trên lòng, lề đường, vỉa hè; tiếp tục vận động người dân đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản xây dựng tuyến đường, phố xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; thực hiện tuyên truyền theo chuyên đề an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền đến ấp, khu phố, tổ dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, doanh nghiệp, trường học triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,073
  • Tháng hiện tại2,073
  • Tổng lượt truy cập3,758,946
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây