Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 11/02/2020, 17:00
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/02/2020
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

UBND HUYỆN TÂN BIÊN

VĂN PHÒNG

 

 

Số:       /VP

V/v sao gửi văn bản và tổ chức thực hiện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Biên, ngày       tháng      năm 2020

         

                                                           Kính gửi:

                                                                               - Phòng Tư pháp huyện;

                                                                               - Công an huyện;

                                                                               - UBND các xã, thị trấn.

 

        Uỷ ban nhân dân huyện Tân Biên nhận được Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (văn bản gửi eGovernment).

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020  của Chính phủ đến các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

       Toàn văn Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ được sao gửi tại mục "THÔNG BÁO" trên cổng thông tin điện tử huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ đăng nhập: https://tanbien.tayninh.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT UBND;

- LĐVP, NCTH;

- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

​ 

File đính kèm:

- VB tỉnh:  Tải về SG.Nghị định-16_Signed.pdf

- Nghị định:  Tải về NĐ-16.pdf

Lượt người xem:  Views:   281
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết