KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2022 của huyện Tân Biên

Thứ ba - 17/05/2022 13:42 814 0

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của chính quyền, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên đất đai.

- Hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và đô thị theo quy định của pháp luật, có tính khả thi cao.

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, khoa học, có hiệu quả, đúng pháp luật trên cơ sở tiết kiệm, ổn định lâu dài, góp phần hạn chế việc sử dụng đất không đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cấp đổi, cấp GCNQSDĐ lần đầu theo hệ thống bản đồ đo đạc chính quy

 - Tổng số hồ sơ cấp đổi đã giải quyết đối với 5 xã đã được nghiệm thu 3 cấp lần ba và đã bàn giao địa phương sử dụng: 8.664/22.440 hồ sơ, đạt 38,61% (trong đó: xã Tân Phong: 2.777/4.885 hồ sơ (đạt 56,85%); xã Mỏ Công: 1.974/3.741 hồ sơ (đạt 52,77%); xã Thạnh Bình: 2.479/8.316 hồ sơ (đạt 29,81%); xã Thạnh Bắc: 531/2.388 hồ sơ (đạt 22,23%); xã Tân Lập: 903/3.065 hồ sơ (đạt 29,46%).

Giao UBND các xã: Tân Phong đạt 62%, Mỏ Công đạt 58%, Thạnh Bình đạt 35%, Thạnh Bắc đạt 30%, Tân Lập đạt 35% hồ sơ cấp đổi, cấp GCNQSDĐ lần đầu. Thời gian hoàn thành: đến tháng 12/2022.

- Số hồ sơ cấp đổi, cấp mới được xét duyệt theo hệ thống hồ sơ địa chính chính quy tại 05 xã, thị trấn với tỷ lệ hồ sơ như sau: thị trấn Tân Biên đạt tỷ lệ 4,5% (245 hồ sơ/5.439 hồ sơ cần cấp) và các xã: Thạnh Tây đạt tỷ lệ 3,5% (219 hồ sơ/6.250 hồ sơ cần cấp), Hòa Hiệp đạt tỷ lệ 2,06% (119 hồ sơ/5.776 hồ sơ cần cấp), xã Trà Vong đạt tỷ lệ 2,0% (174 hồ sơ/8.668 hồ sơ cần cấp), xã Tân Bình đạt tỷ lệ 3,42% (101 hồ sơ /2.952 hồ sơ cần cấp).

Giao UBND các xã: Tân Bình đạt 18%, Thạnh Tây đạt 18%, Hòa Hiệp đạt 16%, Trà Vong đạt 16% và thị trấn Tân Biên đạt 20% hồ sơ cấp đổi, cấp GCNQSDĐ lần đầu. Thời gian hoàn thành: đến tháng 12/2022.

2. Các phương án cấp giấy CNQSDĐ đối với khu vực có đất được UBND tỉnh giao lại cho UBND huyện Tân Biên quản lý đã được phê duyệt

2.1. Đối với Phương án số 01/PA-UBND ngày 18/02/2020 của UBND huyện Tân Biên (xã Thạnh Bình)

- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ 270 hồ sơ diện tích 717,63 ha. Trong đó, có 100/270 hồ sơ đang thực hiện thủ tục cấp giấy, 170/270 hồ sơ UBND xã Thạnh Bình hướng dẫn người dân nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

- Hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy 169 hồ sơ diện tích 254,66 ha. Trong đó, tiếp tục giải quyết 16/169 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy do tranh chấp, nếu đủ điều kiện đề nghị bổ sung phương án giai đoạn sau. Đối với 107/169 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy do quy định của Luật Đất đai 2013 (sử dụng đất từ ngày 01/7/2008 đến trước ngày 01/7/2014: 58 hồ sơ diện tích 107,89 ha; sử dụng đất sau ngày 01/7/214 đến nay: 49 hồ sơ diện tích 81,90 ha): người dân tiếp tục quản lý, sử dụng đất.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Thạnh Bình phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 12/2022.

- UBND xã Thạnh Bình tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung đủ nguồn gốc sử dụng đất đối với 26/44 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy để bổ sung phương án giai đoạn sau; hoàn thành trong tháng 12/2022.

- Đối với 18/44 hồ sơ đã bổ sung đủ nguồn gốc sử dụng đất: UBND xã Thạnh Bình có Tờ trình đề xuất lập Phương án cấp giấy kèm Dự thảo Phương án và danh sách thông tin, nguồn gốc sử dụng đất các hộ có trong Phương án chậm nhất ngày 10/5/2022; luân chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên xác định điều kiện cấp giấy, hoàn thành chậm nhất ngày 16/5/2022; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên chuyển về Phòng Tài nguyên Môi trường huyện thẩm định, hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022; luân chuyển về xã để lập tờ trình và dự thảo phương án cấp GCNQSDĐ lần 2 đề nghị huyện phê duyệt, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, phê duyệt phương án lần 2, hoàn thành trong tháng 7/2022.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, UBND xã Thạnh Bình.

- Đối với diện tích 34,80 ha chưa kê khai đăng ký:

+ UBND xã Thạnh Bình, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Tân Biên, phòng Tài nguyên và Môi trường luân chuyển 03 hồ sơ người dân mới ra kê khai đăng ký, thẩm định, tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, phê duyệt phương án lần 2 cùng 18 hồ sơ đã bổ sung đủ nguồn gốc sử dụng đất. Thời gian thưc hiện: Hoàn thành trong tháng 7/2022.

+ UBND xã Thạnh Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ra kê khai đăng ký đối với phần diện tích còn lại. Phương pháp: thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động từng hộ, nếu người dân không có nhu cầu thì có cam kết không thắc mắc, khiếu nại về sau. Hoàn thành trong tháng 12/2022.

2.2. Đối với Phương án số 02/PA-UBND ngày 03/3/2020 của UBND huyện Tân Biên (xã Mỏ Công)

- Tổng số hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy là 52 hồ sơ, diện tích là 43,47 ha. Trong đó:

+ Đã cấp giấy CNQSDĐ được 8/52 hồ sơ, diện tích: 6,299ha .

+ Còn lại 44/52 hồ sơ chưa cấp giấy, diện tích 37,17ha .

- Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy là 19 hồ sơ.

- UBND xã Mỏ Công hoàn chỉnh 44/52 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy đã được phê duyệt trong phương án, hướng dẫn người dân nộp tại bộ phận một cửa của huyện. Tiếp tục giải quyết tranh chấp đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy, diện tích 9,3 ha/17,21 ha, nếu đủ điều kiện đề nghị bổ sung phương án giai đoạn sau.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Mỏ Công phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thưc hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

- Đối với 17 hồ sơ (diện tích 7,91 ha/17,21 ha) chưa đủ điều kiện cấp giấy do quy định của Luật Đất đai 2013 (sử dụng đất sau ngày 01/01/2008): người dân tiếp tục quản lý, sử dụng đất.

- Đối với diện tích 257 ha chưa kê khai đăng ký:

+ UBND xã Mỏ Công lập danh sách kèm 18 hồ sơ người dân mới ra kê khai đăng ký, luân chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên xác định điều kiện cấp giấy, hoàn thành chậm nhất ngày 16/5/2022; luân chuyển về Phòng Tài nguyên Môi trường huyện thẩm định, hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022; luân chuyển về xã để lập tờ trình và dự thảo phương án cấp GCNQSDĐ lần 2 đề nghị huyện phê duyệt, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, phê duyệt phương án lần 2, hoàn thành trong tháng 7/2022.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, UBND xã Mỏ Công.

+ UBND xã Mỏ Công tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ra kê khai đăng ký đối với phần diện tích còn lại. Phương pháp: vận động từng hộ, nếu người dân không có nhu cầu thì có cam kết.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Mỏ Công.

* Thời gian thưc hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.

2.3. Đối với Phương án số 03/PA-UBND ngày 03/3/2020 của UBND huyện Tân Biên (xã Tân Phong)

- Tổng diện tích đất Nông trường giao lại theo đo đạc thực tế 512,64 ha, trong đó: Đất do cơ quan nhà nước quản lý: 33,18 ha; đất đã được cấp giấy CNQSDĐ: 327,29 ha; đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã kê khai đăng ký: 152,17 ha. Đất đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: 135,08 ha, 119 hộ với 134 hồ sơ. Chưa đủ điều kiện: 17,09 ha, 13 hồ sơ.

- UBND xã Tân Phong hoàn chỉnh 100/119 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy đã được phê duyệt trong phương án, hướng dẫn người dân nộp tại bộ phận một cửa của huyện. Tiếp tục giải quyết đối với diện tích 2,82 ha/17,09 ha chưa đủ điều kiện cấp giấy do tranh chấp, nếu đủ điều kiện đề nghị bổ sung phương án giai đoạn sau.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Tân Phong phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thưc hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.

- Đối với diện tích 14,27 ha/17,09 ha chưa đủ điều kiện cấp giấy do quy định của Luật Đất đai 2013 (sử dụng đất sau ngày 01/01/2008): người dân tiếp tục quản lý, sử dụng đất.

- UBND xã Tân Phong làm rõ 15 hồ sơ người dân mới ra kê khai đăng ký.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Tân Phong phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thưc hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 6/2022.

2.4. Phương án số 06/PA-UBND ngày 25/05/2020 (Phương án 70ha - xã Thạnh Bắc)

- Tổng số hộ đăng ký kê khai 282 hộ, diện tích 46,39ha (Đủ điều kiện cấp giấy 107 hồ sơ, không đủ điều kiện 175 hồ sơ). Đã cấp 06/107 hồ sơ đủ điều kiện cấp với diện tích 1,267ha/22,64ha, đạt tỉ lệ 5,6 %. Có 10 hộ gia đình mới kê khai tháng 7/2021 với diện tích 7,11 ha, đề nghị bổ sung vào phương án cấp giấy số 06 giai đoạn II.

- UBND xã Thạnh Bắc hoàn chỉnh 101/107 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy đã được phê duyệt trong phương án, hướng dẫn người dân nộp tại bộ phận một cửa của huyện. Tiếp tục hoàn chỉnh 57 hồ sơ, diện tích 12,21 ha chưa đủ điều kiện cấp giấy do chưa bổ sung đủ nguồn gốc sử dụng đất, nếu đủ điều kiện đề nghị bổ sung phương án giai đoạn sau.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Thạnh Bắc Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thưc hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 12/2022.

- Đối với 118 hồ sơ (diện tích 11,54 ha/23,75 ha) chưa đủ điều kiện cấp giấy do quy định của Luật Đất đai 2013 (sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014: 74 hồ sơ, diện tích 5,36 ha; Sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 đến nay: 44 hồ sơ, diện tích 6,18 ha): người dân tiếp tục quản lý, sử dụng đất.

- UBND xã Thạnh Bắc lập danh sách kèm 10 hồ sơ người dân mới ra kê khai đăng ký, luân chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên xác định điều kiện cấp giấy, hoàn thành chậm nhất ngày 16/5/2022; luân chuyển về Phòng Tài nguyên Môi trường huyện thẩm định, hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022; luân chuyển về xã để lập tờ trình và dự thảo phương án cấp GCNQSDĐ lần 2 đề nghị huyện phê duyệt, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, phê duyệt phương án lần 2.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, UBND xã Thạnh Bắc.

2.5. Phương án số 08/PA-UBND ngày 28/10/2020 (khu đất Sân bay Thiện Ngôn - xã Tân Bình)

- Đã cấp giấy CNQSDĐ: 73/236 hồ sơ. UBND xã Tân Bình hoàn chỉnh 134/236 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy đã được phê duyệt trong phương án, hướng dẫn người dân nộp tại bộ phận một cửa của huyện.

* Cơ quan thực hiện: UBND xã Tân Bình phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thưc hiện: Thường xuyên, hoàn thành trong tháng 12/2022.

- Đối với 37 hộ/47 thửa đất lấn chiếm cần thu hồi:

+ UBND xã Tân Bình quản lý chặt chẽ 13 hộ/37 hộ có thửa đất lấn chiếm đã đồng thuận, tự nguyện chấp hành di dời tài sản, cây trồng trên đất, tránh để người dân tái chiếm. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát danh sách các hộ thuộc diện tái định cư nhưng chưa được cấp đất nhanh chóng tham mưu UBND huyện giao đất cho các hộ.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Tân Bình.

* Thời gian thưc hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022.

+ UBND xã Tân Bình phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản vận động thực hiện đối với 22 hộ/24 thửa còn lại. Thời gian thưc hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 16/5/2022.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Bình, các cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp hồ sơ, xác định các điều kiện đối với các hộ chưa đồng thuận, tham mưu UBND huyện Kế hoạch cưỡng chế. Thời gian thưc hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022.

+ UBND xã Tân Bình phối hợp phòng Tài nguyên - Môi trường huyện nghiên cứu trường hợp của bà Trần Thị Hoa, đề xuất UBND huyện hướng xử lý.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Tân Bình.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 15/7/2022.

3. Các phương án đang triển khai xây dựng

3.1. Phương án Chợ Tân Lập:

- UBND xã Tân Lập tiếp tục hoàn chỉnh 15/52 hồ sơ còn lại gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên thẩm tra xong điều kiện cấp giấy, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022.

- UBND xã Tân Lập có Tờ trình đề xuất lập phương án cấp giấy kèm theo dự thảo phương án và danh sách thông tin, nguồn gốc sử dụng đất các hộ có trong phương án gửi Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, hoàn thành chậm nhất ngày 15/7/2022.

- Phòng Tài nguyên Môi trường huyện trình Phương án cấp GCNQSDĐ hai bên dãy phố Chợ Tân Lập trong phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2022, thông qua Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022.

3.2- Phương án cấp giấy CNQSDĐ khu vực Nông trường Cao su Tân Biên (xã Tân Lập)

- UBND xã Tân Lập tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2023.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên thẩm tra xong điều kiện cấp giấy, hoàn thành chậm nhất ngày 31/7/2023.

- UBND xã Tân Lập có Tờ trình đề xuất lập phương án cấp giấy kèm theo dự thảo phương án và danh sách thông tin, nguồn gốc sử dụng đất các hộ có trong phương án gửi Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2023.

- Phòng Tài nguyên Môi trường huyện trình Phương án cấp GCNQSDĐ khu vực Nông trường Cao su Tân Biên trong phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2023, thông qua Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thành chậm nhất ngày 31/10/2023.

3.3. Khu đất 110.809,0 m2 của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 do UBND tỉnh Tây Ninh giao về cho UBND huyện Tân Biên quản lý theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 (xã Thạnh Bình)

Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp UBND xã Thạnh Bình tham mưu UBND huyện văn bản tiếp tục đề nghị Nông trường cao su Tân Biên cung cấp danh sách cán bộ, công nhân viên thuộc Nông trường thời điểm sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất của cán bộ công nhân viên để địa phương xem xét lập phương án cấp giấy CNQSDĐ; Tờ trình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xác định ranh ngoài thực địa đối với diện tích đất UBND tỉnh giao cho UBND huyện quản lý theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh trên địa bàn xã Thạnh Bắc và xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (nhắc lần 2). UBND xã Thạnh Bình và các cơ quan có liên quan tiếp tục tham mưu UBND huyện xây dựng phương án cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân theo quy định.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Thạnh Bình.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022.

3.4. Khu đất 33.464 m2 của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 do UBND tỉnh Tây Ninh giao về cho UBND huyện Tân Biên quản lý theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 (xã Thạnh Bắc)

UBND xã Thạnh Bắc bổ sung, hoàn thiện 14 hồ sơ gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, hoàn thành chậm nhất ngày 16/5/2022. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên nhanh chóng thẩm tra điều kiện cấp giấy của 14 hồ sơ UBND xã Thạnh Bắc gửi lên, hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2022. UBND xã Thạnh Bắc có Tờ trình đề xuất lập phương án cấp giấy kèm theo dự thảo phương án và danh sách thông tin, nguồn gốc sử dụng đất các hộ có trong phương án gửi Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện trình Phương án  cấp giấy CNQSDĐ đối với diện tích đất Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 do UBND tỉnh Tây Ninh giao về cho UBND huyện Tân Biên trong phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6/2022, thông qua Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2022.

 4. Các khu đất UBND tỉnh giao về cho UBND huyện quản lý

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp 02 đơn vị đo đạc, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã có khu đất đã có Quyết định của UBND tỉnh giao về cho UBND huyện quản lý họp thống nhất:

+ Đối với các khu đất đủ thông tin, có khả năng xác định ranh đất ngoài thực địa: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện chủ trì phối hợp đơn vị đo đạc, UBND các xã (Thạnh Bình, Mỏ Công, Tân Phong, Tân Bình, Thạnh Bắc), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên xếp lịch mời các tổ chức, cá nhân có đất giáp ranh xác định ranh đối với từng khu đất hoàn chỉnh bản đồ từng khu đất để nghiệm thu và tổ chức thực hiện việc xây dựng phương án cấp giấy CNQSDĐ cho người dân.

+ Đối với các khu đất chưa đủ thông tin, không thể xác định ranh ngoài thực địa: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện tờ trình kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan hỗ xác định ranh đất ngoài thực địa các khu đất đã giao về cho địa phương quản lý nhưng chưa bàn giao ngoài thực địa.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên, UBND các xã: Thạnh Bình, Mỏ Công, Tân Phong, Tân Bình, Thạnh Bắc.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022.

- Tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả rà soát và phương hướng xử lý đối với các khu đất đã có Quyết định của UBND tỉnh giao về cho UBND huyện quản lý.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022.

5. Về công tác quản lý sử dụng đất các khu đất do UBND huyện và UBND cấp xã quản lý

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 94/UBND-PTNMT ngày 20/01/2022 “về tăng cường quản lý, sử dụng đất các khu đất do UBND huyện và UBND cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Tân Biên”; rà soát các khu đất có diện tích nhỏ, hạn chế khả năng sản xuất (kèm theo trích lục, trích đo được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nghiệm thu) báo cáo về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường.

Riêng UBND các xã: Thạnh Tây, Tân Bình, Hòa Hiệp, Trà Vong, Thị trấn Tân Biên: liên hệ đơn vị đo đạc xác định diện tích đất nông nghiệp 5%, các khu đất công do địa phương quản lý số liệu mới nhất, báo cáo về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường.

* Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 29/5/2022.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy cho đấu giá các khu đất nông nghiệp nhỏ lẻ, hạn chế khả năng sản xuất trên địa bàn huyện, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022. Tổng hợp, tham mưu UBND huyện điều chỉnh Phương án số 07/PA-UBND ngày 10/8/2020 về “Quản lý, sử dụng đất các khu đất do UBND huyện, UBND các xã đang quản lý trên địa bàn huyện Tân Biên”. Tham mưu UBND huyện văn bản giao Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá các khu đất nông nghiệp nhỏ lẻ, hạn chế khả năng sản xuất trên địa bàn huyện sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương, hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022.

Tổ chức cắm mốc 100% các khu đất công do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng.

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, đảm bảo đến tháng 06/2022 hoàn thành cắm mốc 50% và đến tháng 12/2022 hoàn thành 100% cắm mốc trên tổng số các khu đất công do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo xin ý kiến của UBND huyện.

6. Về các khu đất trường học không còn sử dụng xin về cho địa phương quản lý

UBND các xã Thạnh Tây, Hòa Hiệp, Thạnh Bình, Tân Phong (10 điểm trường) nhanh chóng giải quyết các khu đất trường học còn tranh chấp. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục trả lại đất, xin giao đất theo hướng dẫn tại Công văn số 1126/UBND-PTNMT ngày 27/12/2018 của UBND huyện về việc hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức trực thuộc huyện Tân Biên xây dựng trụ sở làm việc. Tiếp tục rà soát, đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện Tờ trình xin bổ sung hoặc điều chỉnh Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về rà soát, sắp xếp nhà đất dôi dư theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện các xã thực hiện thanh lý tài sản trên đất đối với các trường còn tài sản trên đất, tham mưu UBND huyện Tờ trình xin bổ sung hoặc điều chỉnh Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về rà soát, sắp xếp nhà đất dôi dư theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

* Cơ quan thực hiện: UBND các xã Thạnh Tây, Hòa Hiệp, Thạnh Bình, Tân Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2022.

7. Về công tác quản lý đất đai sau khai thác khoáng sản

UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân quản lý hầm hố sâu trên địa bàn quản lý. Trong đó, nội dung làm việc cần làm rõ hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn khu vực có hầm hố sâu; công tác đảm bảo an toàn khu vực có hầm, hố sâu (hàng rào, cây xanh,…). Có bao nhiêu trường hợp đã thực hiện, cam kết thực hiện. Bao nhiêu trường hợp khó khăn không đủ khả năng thực hiện đã vận động các tổ chức xã hội, đoàn thanh niên, lực lượng dân quân hỗ trợ tổ chức trồng cây (tràm, tre), cắm cọc tạo rào chắn xung quanh ngăn chặn tình hình đuối nước ở trẻ em theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Biên tại Thông báo số 575-TB/VPHU, ngày 15/7/2021 của Văn phòng Huyện ủy; Kết quả triển khai nội dung Thông báo số 440/TB-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Tân Biên và bàn giao đến cho cá nhân được kiểm tra (có Biên bản kiểm tra kèm theo); công tác phối hợp Xí nghiệp thủy lợi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực hố vật liệu đã khai thác trên địa bàn quản lý; Khó khăn, vướng mắc, đề xuất, hoàn thành chậm nhất 30/6/2022.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo chuyên đề lĩnh vực khoáng sản trình Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thành chậm nhất trong quý III năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Tham mưu thành lập Tổ công tác về tăng cường quản lý đất đai; Tổ trưởng là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân; thành viên là lãnh đạo các ban, ngành có liên quan đến quản lý tài nguyên đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực. Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết hằng năm để rút kinh nghiệm; kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Tham mưu UBND huyện tổ chức quản lý việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Hằng năm, tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng đất, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hoàn chỉnh trong thực hiện quy hoạch. Tham mưu thực hiện xác định rõ mốc giới và diện tích của các vùng trồng lúa, quản lý quỹ đất trồng lúa theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện tốt việc tái định cư cho các hộ phải di dời; giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về giao đất cho các hộ có đất phải thu hồi. Việc bố trí diện tích đất cho các dự án phải tuân theo nguyên tắc: đúng quy hoạch, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân được cụ thể hóa theo các phương án đã được ban hành đúng thời gian kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên đất đai; xử lý vi phạm hành chính.

Đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giảm số lượng đơn thư phát sinh trong tương lai.

Tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Tân Biên

Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ cụ thể về đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân được cụ thể hóa theo các phương án đã được ban hành đúng thời gian quy định và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch đề ra.

3. Phòng Nội vụ

Tham mưu UBND huyện bố trí nhân lực phục vụ quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy định.

4. Phòng kinh tế - hạ tầng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra đúng thời gian quy định.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra đúng thời gian quy định.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra đúng thời gian quy định.

7. Phòng Văn hóa - Thông tin

Phối hợp Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên phổ biến, tuyên truyền có chọn lọc nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Thanh tra huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra đúng thời gian quy định.

9. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ tình hình quản lý đất đai tại địa phương và nội dung Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể các nhiệm vụ đúng thời gian quy định. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, đặc biệt là nêu cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên đất đai, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay311
  • Tháng hiện tại11,575
  • Tổng lượt truy cập4,745,334
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây